WWW.MALAYALAM GOOD MORNING QUOTES

“ഒരു പെട്ടെന്ന് സുഖം കിട്ടുക, ഞാൻ നിന്നെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“May you find happiness in every step, I pray for you. Good morning!”

“പുതുവര്‍ഷം പുതുനിലവില്‍, പുതുഹൃദയത്തില്‍ പുതുപേരുകളെ സ്വാഗതം. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Welcoming new names in new year, in a new perspective, Good morning!”

“സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാ നിറഞ്ഞ പ്രഭാതം. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Morning filled with the prayer of happiness. Good morning!”

“വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ പുതുദിവസം വെക്കൂ, കഷ്ടം നേരിടുന്നത് ഒരു പുതു ചാപ്റാടിനായി. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Start a new day with faith, difficulties come for a new chapter. Good morning!”

“എല്ലാ നേരത്തും, എല്ലാ സമയത്തും, സന്ദേശം സന്ദേശിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Sending messages at every moment, at every time. Good morning!”

“പുതുകാലം വീഴുന്നതുവരെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ ഉണ്ട്. മുട്ടിയിരിക്കുക, ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Prayers are there until the new era falls. Wake up, good morning!”

“മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹം, അതേ സ്നേഹം നല്‍കുകയും പരിപൂര്‍ണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Keep love in mind, and give the same love and make it perfect. Good morning!”

“നിറഞ്ഞ ആനന്ദത്തിനെ സ്വാഗതം, നിറഞ്ഞ മനസ്സിനെ പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഞങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Welcoming full of happiness, we establish our hearts in prayer. Good morning!”

“ഒരു ചിരി നിറഞ്ഞു സ്വര്‍ഗത്തിലായിരിക്കുക. ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Smile and stay in heaven. I pray for you. Good morning!”

“പുതുദിനം പിറകേയും പുതുസമയം പുറപ്പെടും, എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നിനെയും പറ്റിയില്ല. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“New day and new time, there is nothing we can’t handle. Good morning!”

“മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹം, അതേ സ്നേഹം നല്‍കുകയും പരിപൂര്‍ണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഗുഡ് മോണിംഗ്!” INSPIRATION GOOD MORNING FLOWERS WITH

“Keep love in mind, and give the same love and make it perfect. Good morning!”

“നിറഞ്ഞ ആനന്ദത്തിനെ സ്വാഗതം, നിറഞ്ഞ മനസ്സിനെ പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഞങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Welcoming full of happiness, we establish our hearts in prayer. Good morning!”

“ഒരു ചിരി നിറഞ്ഞു സ്വര്‍ഗത്തിലായിരിക്കുക. ഞാന്‍ നിന്നെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Smile and stay in heaven. I pray for you. Good morning!”

“പുതുദിനം പിറകേയും പുതുസമയം പുറപ്പെടും, എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നിനെയും പറ്റിയില്ല. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“New day and new time, there is nothing we can’t handle. Good morning!”

“അതിനാല്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ അടുക്കേ കിടുക്കുന്ന പ്രഭാതം. എല്ലാവരും സമാധാനത്തിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“A morning that awaits the prayers of peace. Everyone has prayers of peace. Good morning!”

“പ്രണയം സമാധാനമാക്കട്ടെ. ഒരു ചൂടിലെ സമാധാനമാകും എന്നു സ്നേഹം ഉറപ്പാക്കുക. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Make love peaceful. Believe that love can be a peaceful one. Good morning!”

“പ്രണയം പിന്നെയും പ്രണയം മാത്രമാകാട്ടുന്ന പുതുദിനം. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“New day that only makes love love. Good morning!”

“നല്‍കിയ സ്നേഹമെന്ന് നിങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ പുതുദിനം സ്വാഗതം. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Welcoming the new day with love that you gave. Good morning!”

“അല്‍പം ശ്രദ്ധയും സ്നേഹത്തിനു നല്‍കാം പിന്നെ ജീവിതം കടക്കും. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“A little bit of attention and love can sustain life. Good morning!”

“സഹായമുള്ള ഒരു തിളക്കത്തില്‍ സന്ദേശം സന്ദേശിക്കുന്നു. ഗുഡ് മോണിംഗ്!”

“Sending messages in a light that has help. Good morning!”