SATURDAY GOOD MORNING TELUGU

ఆ తేడా లో ఒక నీళ్లు ప్రవహించుకోవటం వల్ల అన్ని అనుభవాలు మనకు సిద్దం కావాలి.

“In the stillness of that moment, let the flow of water bring us clarity.”

ప్రతి శనివారం చాలా సంతోషం లేదా ఆనందాన్ని పొందే శుభ సందేశాలు

“Every Saturday brings us much joy and happiness.”

అద్భుతమైన ప్రభాతం మీరు ప్రసాదించాలి అని ఆశిస్తున్నాను.

“Wishing you a wonderful morning full of blessings.”

సాయంత్రం ప్రారంభం కాకపోతే, పూర్తి వారం ఇంకేమీ ఉండదు

“If we don’t start our week on Saturday, the full week will remain incomplete.”

ప్రతి శుక్రవారం ఒక కోటి లక్షల విషయాలు మరియు ఆనందాలు ఉన్నాయి.

“On every Friday, there are a million things to be happy about.”

ముందు నుండి న్యూనత లేకుండా, సమనతలు మరియు పరమార్థం ఉత్తేజనాన్ని నిర్మాణం చేస్తూ రెండు దేవుళ్ళు భిన్నం కావాలనుకుంటున్నారు

“From infinity to zero, equality and spirituality create a sense of excitement for both the two gods.”

నీవు నిద్రించి ఉన్న రాత్రి పరిపూర్ణతను అనుభవించండి; మీ ఉదయం సకల శుభాకాంక్షలతో ఉండాలి.

“Experience the completeness of the night you slept in; let your morning be filled with all good wishes.”

జీవితంలో లేదా పనితీరుకునే విధము లేదా దుఃఖం సాధించే పరిస్థితుల్లో మీ నేర్పు మీకు అంతుకు సహాయం చేయడం సాధ్యం

“Your support can mean a lot to you in times of life or work struggles that may cause sadness.”

నిద్రాల్లో పడినప్పటికీ ఉపయోగమయ్యే సమయమే లేది; ఆ ప్రవర్తన కోసం ఎక్కువ శక్తి తో ఆరంభించండి.

“The time spent sleeping is not wasted. Make use of that action with more energy.”

సాయంత్రం సంధ్యా మంత్రము పాడనున్న బాల్య నోట్ల దానిలో శాశ్వత శ్రద్ధ ఉండేందుకు అనుకూలం కాదు.

“The reciting of the evening prayer from childhood is not always helpful due to the constant faith in it.”

మనం ఒకసారి నిద్రించి పెరుగు పోతే, మన దైనం కొన్ని మేలుగా ఉండుతుంది. GOOD MORNING AND THURSDAY 30MAY

“When we sleep well once, our day can be a lot better.”

మీ ఉదయం మీకు ప్రియమైన వస్తువులతో ప్రారంభించాలి

“Begin your morning with things you love.”

పండగల్లో ఇలాంటి పరమితిపరమితియాలు మరియు శుభాకాంక్షలు కూడా కలిగి ఉన్నాయి మన జీవితంలో

“Our life is filled with celebrations, wishes, and unlimited possibilities!”

శనివారం అనంతం కావాలనుకుంటున్నాము

“We want Saturdays to last forever!”

మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పటికీ దేవుళ్ళు మీరు పడిపోయిన సమస్యలను పరిష్కారం చేస్తారు

“God solves the problems you have faced today while you pray.”

జీవితంలో కష్టాలు ఉన్నాయి కానీ శనివారం మన హృదయంలో ప్రేమ, సంతోషం మరియు కొన్ని యాత్రలు చెయ్యాలి.

“Life may be tough, but on Saturdays we should travel with love, joy, and a few adventures.”

పండగల్లో అద్భుతమైన సందర్భాలు, సంతోషము, కాళ్ళతో నమోదులు పడితే, మన జీవితం ఈ యానికి ఒక ఉత్తేజన మద్దతు ఇవ్వండి.

“Life becomes more excited and inspiring when occasions, fun, and memories create with friends.”

ఫిలోసఫీ, అనుభవాలు, ప్రేమ మరియు ఆనందం పంట పంటయ్యే కార్యాలను చేస్తాయి.

“Philosophy, experience, love, and happiness create many prosperous ways.”

జీకింగ్ సమీక్ష బిడ్డం ఉండదు; సెన్ట్రి సూపర్ క్రో డో బిడ్డ్ ఉండకుండా:

“Kick-off the weekend with no regrets; Start with Sunday super cropped!”

శనివారం ఒక కొత్త శురువాద చేసుకోవాలి మరియు తప్పనిసరి పనితీరాలను చేయలేకపోకడమని మనసరాటికి సిద్దంగా ఉండటం వల్ల మీరు ఆనందంగా మరింత ప్రార్థనలు చేసుకోవచ్చు

“Start something new on Saturdays and have faith that correct work will be completed. Do many prayers that make you happy.”