POSITIVE GOOD MORNING QUOTES IN MALAYALAM

ഉദയം മലയാളികൾ, ഇനി കാണാം സമ്മാനം എന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നല്ല ഒരു സംഭവമായിരുന്നു.

( Good morning Malayalis, today was an excellent opportunity to live in the gift called life.)

ഉത്സാഹത്തിനകത്തും അനുതാപത്തിനകത്തും ഇനിയും പരസ്പരം പിറകോട്ടും.

( Let’s support each other through both excitement and sadness.)

നിത്യനിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൂടെ ജനിച്ചവർ പുലരാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി.

( If we do things that do not wither with age, it is enough.)

ജീവനത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ പോകുന്നതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം നിങ്ങൾ പേടിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടോളം ഭയപ്പെടാം.

( First, be afraid to talk about what people consume in life.)

നമുക്ക് വളരെ ചിന്താകുലതയും ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ കുറെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉയർന്നിരിക്കുക.

( We often worry and get scared. But with attention, you can soar.)

നാം അവസാനവാക്കിൽ എപ്പോൾപ്പോഴും ജീവനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും, കണ്ടെത്താനുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെക്കുറവായിരിക്കാം.

( We should always find life before the end, and the means to find life may be scarce.)

ജീവിതത്തിലും സ്വന്തം മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉണരുകകളോടെ ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

( Enthusiasm is not lost when life is mentally healthy.)

എങ്കിൽ എനിൽ ആറ്റിച്ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്.

( What I focus on is essential to life.)

ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ അതിനാൽപറയും സഹനിക്കുക.

( You won’t lose in life, but be patient with what it says.)

നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉൽക്കാസത്തിന്റെയും ഒറ്റയ്‌ക്കത്തിൽ നിമിക്കാം.

( Let’s stand together, with all our inspiration and unity.)

അസാധാരണ ദിവസങ്ങൾ മനസ്സിൽ എത്തുന്നതിന് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യത്തിനു അനുസരിച്ച് പിണറായി സൃഷ്ടിക്കുക. RISHTA SUVICHAR GOOD MORNING

( Create something phenomenal by following the truth of life to reach your mind.)

ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഉപ്പെടുക, താങ്കൾ റിംഗ്കെട്ടിലാണ്.

( Get into life, not just your ring.)

നിങ്ങൾ ആയുസ്സിൽ ഒരു തിളക്കം കാണാം, ഒരു സ്വയംഭരണക്കാർക്ക് അതു കാണാം.

( You may see a flash in your life, but it is up to the self-reliant to see it.)

ജീവിതം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് താങ്കളിൽ മികച്ച പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാക്‌കാം

( You can create your best talent in life at a short time.)

തിളക്കം പോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവർ മാത്രം ഇവിടെ കുടിക്കുക.

( Only those living like a spark should be here.)

കാർഷികൻ മുതലെ പ്രശസ്തപ്പെട്ടുപറയപ്പെടുന്ന ‘നിത്യജീവിതം’ കുറെ പുതിയ ലളിതമായ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.

( ‘Perennial Living’ famous among farmers can create many new simple ecosystems.)

സ്വന്തമായ പരിശ്രമത്തിൽ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ കനുക്കാൻ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകുക.

( When many situations arise from effortless work, everyone should be prepared to experience life.)

പരിശുദ്ധതയുൽപ്പന്നമായ ജീവിതം നമ്മുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുക.

( Keep aiming for a life that is perfectly enhanced for building us.)

അസാധാരണ ചിന്തയെ ഘനമായ പ്രകൃതിയെന്നു പറയട്ടെ, അതുപിന്നെ ജീവിത തന്‍കൈകളിലൂടെ പരിണമിക്കുക.

( Unusual thoughts are like dense nature, develop them in the hands of life.)

ജീവിതം ആമഗ്നം ആവാൻ ഒരു നല്ല ആരംഭം ചെയ്യുക.

( Make an excellent start for life to become obsessed.)