MALAYALAM GREETINGS GOOD MORNING

“പുരുഷന്മാർക്കു പുണ്യപ്പനിരതനായ പുരുഷനായ ദൈവം നാം സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “We praise the Lord, who is devoted to men and is a man of high virtue. Good morning.”

“മനസ്സിലാകുക, ആശാനില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകരുത്. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Keep in mind that there is no day without hope. Good morning.”

“മഴയും തേങ്ങാപാലും കഴിക്കുക, ജീവിതത്തിന്റെ കൂടെ പാടുക. സുപ്രഭാതം.” “Enjoy the rain and coconut milk together in life. Good morning.”

“നല്ല സന്ദർഭങ്ങൾ മിനിച്ചുകൊണ്ടാകുക, ദുരിതത്തിൽ കാട്ടിയ നീ ഒന്നുമില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Make the most of good opportunities, and you won’t have any regrets in adversity. Good morning.”

“പതിനായിരം വഴികളിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ചുകൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “We have countless possibilities of coming together from thousands of paths. Good morning.”

“നിറഞ്ഞ സമൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി കരകുക, പൊതുജീവിതത്തിൽ സന്ദർശിക്കുക. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Hold on to riches for abundance and visit the common life. Good morning.”

“എന്നെ സംബോധിച്ചതിന് നന്ദി, ഞാൻ ശുഭപ്രഭാതം പറഞ്ഞുകേട്ടതിനാൽ.” “Thank you for addressing me. I said good morning to you afterwards.”

“പ്രണയമോ, പൂക്കളോ, കാതുകൾ പോലെ നമ്മൾ പൂമേലെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “We blossom like love, flowers, and scent. Good morning.”

“കാമ്പിലുള്ള തിളക്കം വിരൽ സൂക്ഷിക്കുക, ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ചിരിയും എറിയും. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Guard the light on the lamp and spread a smile throughout the day. Good morning.”

“നീരോടിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസംഗവും നിഗദനവും സ്വീകരിച്ച സേവകരെ ഞങ്ങൾ പ്രണമം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “We pay tribute to the servants who accepted the sermons and dictates of the temple of Niroditu. Good morning.”

“പരിപൂർണ്ണത്തിനുവേണ്ടി പരിമിതി മുഖം ചെയ്യരുത്. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Do not limit yourself to perfection. Good morning.” NEW WAYS TO SAY GOOD MORNING

“നല്ല ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞവന്‍ ഏറ്റവും സ്വീകരിക്കുക, എന്നാൽ തകർപ്പൻ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞവനാകുക. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Accept the one who is full of good. But should become the one who is truly good. Good morning.”

“മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരുമിച്ചുനില്ക്കുന്നതിനായി ജീവിക്കട്ടെ. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “I am living to stand with others. Good morning.”

“കാലത്തെ നിറവുകളെ ഓർമിക്കുക, ഇത്രയും അനുയായികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Remember the colors of time, I’ve seen so many disciples. Good morning.”

“ഒരു ദ്രവം ഒരു സൂക്ഷ്മമായ സ്പർശം വഴി ബന്ധിക്കിലും ഒരു പിന്തുണയും പരിപോഷണവുമില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “A touch of sensitivity without support or nutrition is nonsense. Good morning.”

“പൂക്കളെ പരിപൂർണ്ണമാക്കുക, പുതുക്കുക പറിയുക. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Make the flowers perfect, renew them. Good morning.”

“എന്നിട്ടും കിടുക്കിയ എനിക്ക് നിൽക്കട്ടെ. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “I’m standing, though I’ve been beaten. Good morning.”

“അരുണസമയം മാറുന്നു, ശുഭപ്രഭാതങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Sunrise is changing, informing of good morning.”

“യാതൊരു ക്ഷണവും തന്നെ സുഗമമായി അനുഭവപ്പെടട്ടെ. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “I experience ease for every single moment. Good morning.”

“ഉത്സാഹം പ്രശാന്തതയോടെ പരസ്പരം പങ്കിടുക. ഒരു സുപ്രഭാതം.” “Share enthusiasm with peace. Good morning.”