MALAYALAM.GOOD MORNING WISHES GUNNY

പുറത്തുനിന്നു സാഗരം നലച്ചുപോകുന്നു, നിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല… നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുക.

The ocean fades away from sight at a distance, not your reward. Love with a full heart.

ജീവിതം ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കുകയും സമയം മാറുമ്പോഴും സ്തനികളും സ്നേഹവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം.

Experience life and be with love and affection through changing times.

പ്രണയം പ്രകാശിതമായ ഒരു വിളി ആണ് നിന്റെ ഉയിര് എന്നത്.

Your breath is a call illuminated with love.

നിറവ് ഒരു കാണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, മനസ്സ് കാണുക ഓരോ രംഗത്തും പുലർത്തുക.

Color enters the canvas, see the mind in every frame and continue.

മനസ്സിന് പുതുക്കം നൽകാം, ജീവിതത്തിന് ഇനിയും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാം, ഈ ദിവസം എന്ന വിലയിൽ നിത്യമാകാം.

We can give a new dimension to life and create one common purpose every day of our lives.

നിലാവുകയും നിൽക്കുകയും പാകം കാണുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി എന്നത് ഏതു കാര്യവും നല്കി വന്നിട്ടുണ്ട്.

Standstill; watch cooking happen; do whatever you must do, and give thanks for whatever has happened to you.

മനസ്സിൽ ആത്മസമർപ്പണത്തിനു പ്രവേശിക്കൂ, പിറന്ന ഇനിയും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് അവന്റെ ആർത്തവം.

Enter into a state of self-surrender in the mind, He continues to touch even after birth.

പുണ്യമുള്ളതാകുക, സമർപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രതിഫലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വിവാഹം എന്നത് എല്ലാ ലോകത്തിലും നിറഞ്ഞ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Be virtuous, offer yourself, and give to others as well. Why marriage is caught up with what is happening around the world was a question for individuals.

നിങ്ങൾ പുതിയ ദിവസം നേരിടുകയാണ്, എല്ലാവരും കാണിക്കുകയും ആഗോളത നല്‍കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

Begin your new day, and watch everyone and everything create and give to the world.

നിറവ് ഒരു കാണിയിൽ പ്രവേശിക്കുക, നിറഞ്ഞജീവിതത്തിലെ ഓർമകൾ സ്മരിക്കും.

Step into the canvas and remember the memories of a whole life filled.

നാളെ ഉറപ്പാണെങ്കിലും നീ മാറന്നവന്കൊണ്ട് പിടിച്ചെത്തുക. പൊട്ടിച്ചു ചെയ്തു കിടന്ന്‌ ഇനി നടക്കാത്തവൻ നിങ്ങൻ ആണ്. GOOD MORNING RAININY DAY QUOTES

You must pursue your constant change, even if tomorrow is uncertain. You are the one who is left stranded in the aftermath of neglect.

നീ കണ്ടപ്പോൾ പിടിച്ചെത്താൻ പാടുക എന്നത് സ്റ്റാര്‌ണസ് ലീ.‍ജീ. ലൈഫിന് മതിയാകുന്നത് അതാണ്.

“You must sing to be able to catch what you see,” is a quote from Star Jones that puts life into perspective.

പ്രണയം ഒരു കളിയാണ്, കിട്ടുന്നത് നിസ്സാരമായാലും എന്റെ സ്നേഹം അവിടെ ആകുന്നു.

Love is a game, and even if I don’t win, my love is there.

നിലനില്‍പ്പുള്ള ഒരു വിതരണം ഉപകാരപുരസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ആകുന്നു. നല്ലത് ചെയ്യുക.

A steady distribution is the reward of a charitable offering. Do good things.

പുതിയ ദിവസം, നിങ്ങൾ നിറച്ചുകൊള്ളുക ഞങ്ങളും നല്‍കും നിങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമായിരിക്കുക.

This new day, make yourself ready to get our solution and get it for yourself.

അതികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും പാപികള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനു പ്രതിഫലം കാണുകയും ചെയ്യുക.

Use your power and you will find rewards for the sins that live in your life.

എങ്കിലും മാത്രമല്ല നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം അറിയുന്നത് പുതുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

You won’t have to lead a new life just because you’ve learned to live it.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രൂപം നല്‍കുക. അത് മഴയേരിയും സൂര്യൻ പുറകിലായിരിക്കും.

Develop your own sense of self, and this will endure like rain and sun behind you.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സമീപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, ഉറപ്പാക്കുക അവർ എനിക്ക് പ്രതിഫലമായി തരുന്നത് എന്നതിന്.

Visit with those you love, and be sure to thank them for the rewards they give you.

മഴയേറി പഴയ പൂക്കളെ പൂശിപ്പിയ്ക്കാം. പിന്നെ പൊരുത്തിയാൽ അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കും.

We can revive our old flowers in the rain, but if dried, they may lose their meaning.