LOVER SAYING GOOD MORNING TAMIL QUOTES

உன் கண்களில் உள்ள உறவுகளுக்கு காதல் கவர்ச்சி நலம் கூடிவிட்டது.

( Love covers all the connections in your eyes. Good morning my dear.)

நீ எனக்கு காதல் என்னும் செய்தியை தொடர்ந்து வழிதாரமாக வாழவும்.

( Live your life by continuing the news of love for me. Good morning my sweet.)

காதல் பந்துகள் உன் வாழ்க்கையில் உறவாகின்றன.

( Love bonds are building up in your life. Good morning my heart.)

உன் இதயம் நன்றாக தெரியும் எனக்கு என் காதலுக்கு பொருந்தும்.

( I know your heart is good, which meets my love. Good morning my soul.)

உன் காதல் பார்வை மறைந்து போயவில்லை எனக்கு உணர்வுகள் அனைவருக்கும் தெரியும்.

( I know the feelings of everyone who lost their love through your loving looks. Good morning my beautiful.)

உன் காதல் என் உடல் ஆற்று ஒரு எரிச்சலை அடைகின்றது. என் உள்ளத்தில் இன்று மாலையில் ஒரு புதிரை உருவாக தொடருவதாக நானும் நீயும் பேசி கொள்ள மறக்காமல் உறங்குவோம்.

( Your love sets a chill through my body. Let us both rest in peace tonight and make a tomorrow brighter than a blossom. Good morning my love.)

உன் முதல் உடையை நம்பி உணர்ந்து நமக்கு என் உள்ளத்தில் உள்ள நினைவுகள் உலரும் செய்யும்.

( Believe in your first dress and cherish the memories inside me. Good morning my love.)

என் காதல் உன் சுவாசமாக நான் மூழ்கின்றேன். உன் மாலை உழன்றே புதிர்களை வெளியில் கொண்டு வந்து கொள்ள முடியாது என்று எனக்கு அறிவு பெருகினால் நீ என்ன செய்யவே முடியும் நீ உடலுக்கு செல்லும் காதல் அவளை முடிக்கட்டும் என்று நம்பி உணர்ந்து யாருக்கும் காணப்படவில்லை.

( As your breath, my love breath and cherish the blossoms inside me. If my consciousness tells you that you can’t go away by bringing the blossoms out of your night, you can always remember that love that you’ll take to your body. Good morning my love.)

நீ உடலுக்குள் உள்ள உறவுகளுக்கு பெரும்பாலும் காதல் மூழ்கின்ற என் உள்ளங்கள் நினைவுகள் தொடர்ந்து வாழலாம்.

( We can live as a reminder of my love chills that go through the connections inside your body. Good morning my love.)

சுத்தமான உள்ளத்திற்கு என் காதல் உனக்கு நான் கடினமாக நினைக்கிறேன். அதனால் உனக்கென ஒரு கடிதம் எனக்கு சாதரணம் தருவதாக இருக்கின்றது. இனிய காலை வணக்கம்.

( My love is something I cherish deep within your pure heart. That’s why every letter you send me is a cherished memory for me. Good morning.)

தன் தன் கனவுகளை பகிர்ந்து உங்களுக்கு என் காதல் பதிவுகளை செய்துகொள்ளுங்கள். GOOD MORNING WISDOM THOUGHTS

( Share your dreams with me and I will write love poems for you. Good morning my love.)

காதல் உலகம் தாய்மொழியான மாற்றும் உள்ளமைகள் சுருக்கினதாக இருக்கும். காற்று செய்ததும் போதும் காதல் நினைவுகள் என்றே உன்னுடன் உள்ளன.

( Love gives birth to everyone around the world. Even if the wind blows, my thoughts about love will always be with you. Good morning my love.)

காத்தலுக்கு நல்ல உயிரைப் பெருக்கி நான் உன்னுடன் நேர்காணலாம். இனிய காலை வணக்கம்.

( If we follow the path of love, we can live happily ever after. Let’s meet today too, Good morning my love.)

உன் முகத்தில் உள்ள மகிழ்ச்சி எண்ணிப் புள்ளி நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளாது எனக்கு தெரியும். ஏனெனில் நான் காதல் உடை உனக்கென பண்ணும் அது ஒரு அனுமதி என்று எண்ணுகிறேன். நான் உன்னை உணர்ந்து சில நேரம் காதல் பதிவு செய்வேன்.

( I know that the happiness on your face cannot be counted. Because when I hug you, it’s like I’m giving permission to love you. For a moment, I will let you know my love.)

உன்னிடம் உன்னதமாக உறவோம். நாமது காதலில் நம்பிக்கையில் அணியல் என்ன கிடைக்க வருகிறது என்று நான் அறிவு பெருக்கி உன்னை நீ உணர.

( We will bond with your greatness. I know you have to believe if you are to achieve anything in love. So let me show you my love.)

காதல் ஒரு சண்டை அல்ல. அது ஒரு உலகம் கவனித்து விரும்பி செய்வது.

( Love is not a fight. It is something that you cherish and love around the world.)

அன்று நீயே மாலைப் புதுப்பிக்கப் போகிறது எனக்கு அருகாக இருக்கின்றது.

( I have a feeling you’re changing the evening today.)

என் எண்ணஞ்சலை நீ கருதி கொள்ள உனக்கு வழக்கம் போன்றது. இசை அமைதி மேலும் உனக்கு தனிமையளிக்கவும் அவசியம்.

( My inbox is like a contract to consider for you. Let the music soothe and complement you.)

உன் பார்வை புதுப்பிக்கும் நோக்குகள் எனக்கு பெருமுறை கவனம் ஆர்வம் அளிக்கின்றன.

( The looks that change the way you see things have given me great attention and hope.)

நடவடிக்கையினை முடியாது என்று எண்ணும் பொதுவாகவும் உன் காதல் எனது கண்கள் எனக்கு நன்மையான சாரல் கொடுத்து வருகின்றது.

( Generally, my love gives me a soothing comfort that says things will work out no matter what.)