LAKSHMI GOOD MORNING WISHES IN TAMIL

உன் கனவில் பெரிய சிறுமி அபோக்கத்தை அச்சுகிறது, என் உயிருக்கு நல்ல அறிவு கொடுக்கிறது.

(Your dream is urging you to embrace big challenges, giving my soul good wisdom.)

என் இதயம் உனக்கு வணங்குகிறது, என் மனம் உனக்கு உள்ளம் கொடுக்குகிறது, என் கண்கள் உனக்கு ஒளி தேடுகிறது! காலை வணக்கம்!

(My heart salutes you, my mind gives you warmth, and my eyes seek to see light for you! Good morning!)

வாழ்வாக்களில் முக்கியமான நேரம் காரணம் நடக்கும் நோன்புகளில் ஒன்று அதை மறந்து ஒரு காரியத்திற்கு முன்னர் மற்றொரு நோன்புக்கு மாற்றினால் மாற்றினால் அதன் நிரப்பப்படும் மருத்துவரை நாங்கள் சமூகத்திற்கு அளிப்போம். (One of the most important moments in life happens when we forget about one before we transition to another. This applies to our doctors who are trained to adapt to change for the sake of our community. We salute them all! Good morning.)

தெய்வீகமாக உங்களுக்கு அந்த நிறைய ஆழ்ந்த கஷ்டங்களை வெல்ல மகிழ்ச்சியுடன் மறைக்கின்றேன். நல்ல காலை வணக்கம்.

(I pray that divine help comes to erase all your prolonged pains with joy. Good morning.)

தீவிர வேலை மற்றும் விசாரணை படைப்புகள் நீக்கம். ஆலுகரம் தொழிலாளியினால் ரசிக்கப்பட்ட ஒரு கலை, பொதுவாக மிக அருமையான மூலம் நம்முடைய அழகியற்போக்கினை பெற்றிக் கொள்ள பயனுள்ளது. (At ease from intense work and review, one form of leisure preferred by a business person is yoga which by and large is a great tool to manage our gorgeous persona. Good morning.)

ஒப்புவன சூரியனுக்கு பிரார்த்தனை செய்து சந்திப்பேன். அவன் அருள் நம்மை உயர் நிலைக்கு உயர்த்துவதன் மூலம் நாங்கள் ஜீவனின் மேலும் மேலும் விசாரித்த வழியை அடைவதன் மூலம் ஈடுபடுவோம். காலை வணக்கம்!

(I pray for the sun to bless us so that his grace can lift us higher and higher in life, guiding us through the smart path we must take. Good morning!)

காலையில் பொங்கியுள்ள இனிப்புகள் உங்களுக்கு நுட்பமாக இருக்க உதவும். பக்குவாதனையை பரிந்துரைக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு பின்னிருக்கும் முறைகள் உள்ளன. மனநிறை காலை வணக்கம்!

(Contentment will reside for you, every morning when you wake up, because you surround yourself with people who believe in your potential. Good morning!)

பா஡்ஸ்டார் நீதிமன்றத்திற்கு வணக்கம்! விவரம் முழுக்கொள்ளப்பட்டது, ஆனால் காரணமாக நன்மைக்கு முறைக்குப் பின் நீங்கள் சந்திக்கின்றீர்கள். ஒருவரிடம் பொருத்த முனைகள் பெறும் நல்ல அருமையான லாபம் ஆகும். செயலாளர்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி தருவது என் விருது.

(Good morning, BPO Court! The details have been filed, but it is a pleasure to see you strive for the good. The benefit of getting to know someone sweet will give you the best advantage ever. My award goes to all the working professionals who are happy.)

உயிரினத் திரையை முழுதும் திறக்கின்றேன் நான், நல்ல காலை வணக்கம்!

(Opening the curtain of the soul, I greet you good morning!) GOOD MORNING HAVE A SWEET SATURDAY IN HINDI QUTOES

ஒரு நல்ல முயற்சியில் முன்னோக்கி வாழ்வாதாரர்களின் படைப்பு கம்பினை இழிவக்கூடிய நிலையில் அடக்குனர் மத்தியில் இருப்பார். நம்பவங்கள். காலை வணக்கம்!

(Cheerleader is nestled in the midst of warriors who courageously retreat in the face of adversity to preserve the onslaught of their goodness. We trust them. Good morning!)

ஒரு சிறிது துன்பத்தில் இருக்கிறேன் என்று சமாதானம் காரணம் தரும் அல்லது ஒரு சிறிது நொடிகளில் நீங்கள் உள்ளீர்கள் என்று நினைத்து நீங்கள் தமிழ் கட்டுரை பெறுகின்றீர்கள். எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி உள்ளது.

(Looking for relief from a small problem or some moments you will have, you are receiving Tamil essays. I’m so happy.)

எனது இதயம் உங்களின் பகுதிகளை உயர்த்துகிறது, உன் தமிழ் கட்டுரை உங்களுக்கு உதவும். நல்ல காலை வணக்கம்!

(My heart elevates your contributions. Your Tamil essay helps you. Good morning!)

நன்றி கூறுகிறேன் நீங்கள் யாரென்று நினைத்தாலும், நீங்கள் கொழும்பு உடைமைகளை மீளப்படுத்த உதவுகின்றீர்கள். நம்பவங்கள். காலை வணக்கம்!

(Thank you for changing your body figure, making it malleable, no matter how you think about it. We trust them. Good morning!)

மனிதர்கள் ஆயும் பரந்த பரம்பரை உங்கள் வரிகளில் இன்னும் ஒரு பக்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறீர்கள். காலை வணக்கம்!

(Human beings are always exploring another aspect of the vast tradition in your words. Good morning!)

இடித்துக் கொள்ளும் உயிருக்கு இலக்கையான பதிவே உண்மையான சேவை. மதுபொதுவாக செயலாளர்கள் உங்கள் கனவில் இயக்க உதவுகின்றனர். நல்ல காலை வணக்கம்!

(A registration is a real service to a living being you have saved. As a general policy, business people help drive your dream. Good morning!)

ஒரு நோய் அல்லது வாழ்வில் கொள்ளப்படும் பெருமை கேள்வியின் மூலம் அறிவு கிடைக்கும். நல்ல காலை வணக்கம்!

(A disease or a triumph in life can bring insight through questions. Good morning!)

நீங்கள் தீர்மானித்தல் செய்ய முடியாது. உங்களின் மருத்துவர்கள் எப்ப