HUSBAND FOR GOOD MORNING GUJARATI

સુપ્રભાત, પ્રિય પતિ! (Suprabhat, priya pati!)

Good morning, dear husband!

તમે મારા પ્રેમ અને આશીર્વાદ પાછો ધરી લાવો અને સ્વસ્થ રહો. (Tame mara prem ane aashirvad pacho dhari lavo ane swasth raho.)

Hold onto my love and blessings and stay healthy.

તમારો નમાસ્તે નાખવાથી બધાં દિવસો તમારી સફળતા હોય! (Tamara namaste nakhave thi badha divaso tamari safalta hoy!)

May all your days be successful when you bow down in front of me.

હૃદયથી કેટલી પ્રેમની બરસાડ જુવી રહી છે, હું પણ જાણું નહિ. (Hridaythi ketli premni barsad juvi rahi che, hun pan janu nahi.)

I don’t even know how much rain of love is pouring from my heart.

જો તમે ભૂલશો કે શકશો કે કોઈના બાજુ નહીં, હું સદા તમારા બાજુ હું રહીશું. (Jo tame bhulsho ke shakasho ke koina bajuna nahi, hun sada tamara bajua hu rahishu.)

If you forget, or doubt anyone’s side, I’ll always be by your side.

સફળતા પર તમે લધાઈ સ્વીકારવાનું હોતું નથી, પરંતુ હું આપને સર્વસમાચાર આપીશું કે તમે અમેરિકાથી હારી ગયા હોઈ છે. (Safalta par tame ladhai sveekarvanu hothu nathi, parantu hu apanne sarvasamachar apishu ke tame amrikathi hari gaya hoi che.)

You may not accept defeat on success, but I’ll give you the news that you’ve lost to America.

પ્રિય પતિ, તમે ઉજાસમાં જેવા પરિશ્રમી હો છો, તેવું જોઈ ને હંમેશા મેળવવાને મળો. (Priya pati, tame ujasmam jeva parishrami ho cho, tevu joi ne hamshama melavane malo.)

Dear husband, work as hard as you do in the morning and get it forever.

વ્યવહારનો એક સત્ય એવું છે કે તમે જંગમ છો, અને હું સ્થિર. (Vyavaharno ek satya evu che ke tame jangam cho, ane hu sthir.)

It is a fact of behavior that you are wandering, and I am stable.

પ્રતિભાવના થી દિશા ચ્યાંતન કરવો કદાચ સૂચવવાનો સમય છે. (Pratibhavana thi disha chyantan karavo kadaachu suchavvano samay che.)

It is time to rethink your direction with inspiration.

તમે સુપ્તિલ પોસે હોમ મન્ડળને પોસાવનાર હોય ત્યારે તમારે ભાગ્ય સાથે જોડાયેલ હશે. (Tame suptil pose hom mandalanu posavnaar hoi tyare tamare bhagya sathe jodayel hase.)

You will be connected to destiny when you pose the subtle pose of the home mandala.

મહાપરા પ્રેમની સ્વરુપ ચે એવવું એક વિશેષતાઓ છે જે સ્વામી વિવેકાનંદ વાંચે છે. (Mahapara premni swarup che evavum ek visheshtao che je swami vivekananda vanche che.) GOOD MORNING POLITICAL QUOTES IN TELUGU

The ultimate form of love is a feature that Swami Vivekananda reads.

શુભ પ્રભાત ક્ષેત્રફળથી પ્રારંભ થયું હોય તો કંઈ પણ સુખદ નથી. (Shubh prabhat kshetrafalathi pracaribh thayi hoi to koi pan sukhd nathi.)

If the day starts with a good omen, there is no happiness.

સર્વ યુગોનાં શ્રેષ્ઠ યુગ છે ઇંગ્લિશ. તમારો પ્રાર્થના આસમાનમાં સારી રિતે સાંભળી લેવાનું જ છે. (Sarv yugona shreshtha yug che english. Tamara prarthana aasmanma sari rithe sambhli levant j che.)

English is the best era of all time. Your prayers should be heard well in the sky.

આજે સવારે ભગવાન તમને પ્રત્યેક પરીસ્થિતિમાં શક્તિ આપવાનો પ્રસન્ન છે. (Aaje savare bhagwan tamne pratyek paristhiti ma shakti apvanu prasann che.)

This morning, God is pleased to give you strength in every situation.

નિરાશા થી હારેલાં વ્યક્તિઓ એમાંથી ઠરાવત નથી તરત હારેલો મનસાથી નિર્ણય લોઈ લેવું પડે છે. (Nirasha thi harela vakyio emanthi tharavat nathi, tarat harela mansathi nirnay loli levu padhe che.)

People who have lost hope do not make decisions out of frustration, but they have to make a decision that has lost their mind.

તમે અનેક પ્રસંગોમાં સફળ થવા જોઈ રહ્યાં છો જ્યારે હવે રમણી કરવામાં વળી રહ્યા છો. (Tame anek prasangoma safal thava joi rahya cho jyare have ramni karvama vali rahya cho.)

You are looking to succeed in many situations while still enjoying them.

આ સવાર ને તમારી પૌર્ણીમા નથી કિંમતી હોય અને પરિશ્રમી. (Aa savar ne tamari paurnimha nathi kimatina hoi ane parishrami.)

This morning is not priceless for your full moon, but it is hardworking.

માનવ એક કીમતવાળી વસ્તુ છે જેનાથી આપે દિવસ પ્રાર્થના શરૂ કરી શકે છે. (Manav ek kimatavali vastu che jenathi aape divas prarthana sharu kari shake che.)

Man is a valuable thing that can start a day with a prayer.

આપની કામગીરી સફળતામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે જ્યાંદા તમે તેના સામે નિસ્તેજ નથી. (Aapni kamgiri safaltama safalta prapt kare che jyanda tame tena samne nistej nathi.)

Your hard work has led to success in your work, and you are not shy about it.

તમારી સફળતામાં એક એક હવેળે માતા જોવાનું છે, (Tamari safaltaama ek ek haveli mata jovannu che.)

Every success of yours is a moment to see the mother.