GOOD MORNING WISHES IN MALAYALAM

“സത്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സകലത്തിന്റെയും പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ സമൃദ്ധമായിരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് സകലം വ്യക്തമായിരിക്കട്ടെ.” “May your prayers be richly answered when you speak the truth about everything.”

“സമാധാനത്തിന്റെ നിറം നിറമുകയാണ് പ്രഭാതം കണ്ടെത്തുന്നത്.” “Finding peace is the color of the morning.”

“പ്രഭാതാന്തം ദിവസം നടത്തുക, എന്നിട്ട് നിര്‍വഹിക്കാനും സമരത്തിന്റെ അനുമതി പ്രാപിക്കാനും അവനവനും കഴിയും.” “Lead the morning, and also receive the grace of success.”

“മനസേ! ശാന്തിയും സമാധാനവും നല്‍കുക, ലോകം നമ്മെ പോലെ എനിക്കും സഹായിക്കാന്‍ പരിശീലനത്തിന്നു പോകുക.” “Mind! Give us peace and serenity, and help us to train for the world like you.”

“പൂത്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്‍പിലോ ഉടനലോ, നിറയെന്നെ പ്രയാസം ഉയര്‍ത്തും. എന്നിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ഉത്സാഹത്തോടെ നടത്താന്‍.” “Be anxious before making an impact, whether it’s early or late. Let us conduct international elections vigorously.”

“നിറയിലുകളില്‍ പ՝ this ൽ കയറിയാകുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നന്ദി പറയുന്നു.” “Swim in the currents and thank your brothers and sisters.”

“കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങിനെയാണാക്കേണ്ടത് എന്നും പ്രവീണതയോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം, എങ്കിലും ഇതിനൊരു ഗുണമത്രേ.” “Collaborate with expertise to achieve the necessary task, but quality is key.”

“സമയം മൊഴിയുന്ന നാട്ടില്‍ ഉയര്‍ന്ന അറിയരുത് പഴിഞ്ഞു വന്ന നേരം നല്‍കുക.” “Do not rise in a country where time speaks, offer at the right time that has passed.”

“നിറയൊരുവട്ടം കയറുകയാണ് നിങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്, എന്നിട്ടത്തിന് സന്ദേശവും നല്‍കുക.” “You are wading through a surge of experiences; give them a message.”

“എപ്പാടും ആശംസകളും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും നല്‍കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഫലപ്രാപ്തിയും പ്രാപ്തിയും അവനവനും കാണിക്കും.” “Always give good wishes and prayers so that you and others can reap the benefits.”

“ശുഭാപ്തിയും വിജയത്തിന്‍റെ പ്രതിപക്ഷമായാകുക, എന്നിട്ട് പിന്തുടരുക.” “Be the opposite of failure and the enemy of victory.” GOOD MORNING WITH LORD KRISHNA

“നിറയില്‍ തുളികാണിക്കുന്ന നിത്യവും നല്‍കുകയാണ് ഓളം സമൂഹത്തിലെ സംവാദവും പങ്കെടുക്കുന്നത്.” “Provide daily support that makes waves in the community’s communication.”

“നിങ്ങള്‍ നീതിപരമാക്കിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവേകവും തീവണിയും ഒന്നിച്ച് നിറയെങ്കിലും പെരുമഴ നിറയും.” “Rain will pour down heavily even if you are just, discerning and intense in your endeavors.”

“പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ കരകയുടെ വലിവില്‍, അനന്ത കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നു.” “The impact of the cause being brought to light can lead to infinite possibilities.”

“ജീവിതം സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ വേദനയും ശക്തിയും നല്‍കുക.” “Provide the necessary pain and strength to earn your own living.”

“നിറയേയിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നല്‍കിയ വിജയത്തിനു പരിസരത്തില്‍ സഹായമാകും.” “What you are letting out will help the environment in which success has been achieved.”

“നല്‍കപ്പെട്ട സഹായം കാരണമാക്കി പരസ്പരപ്രീതിയും വിവേകവുമായ നിറുകുക.” “Appreciating help given is cause for mutual happiness and understanding.”

“പരിപൂര്‍ണ്ണതയെ കണ്ടെടുക്കുക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ; പാകമായി പോകാനും വംശവും പതനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുമായി പോകുക.” “Understand perfection through experiences; go with conviction to build up your heritage and to remember your falls.”

“സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ആകാരം സമാധാനത്തിന്റെ വിലക്കുന്നു.” “The shape of success follows serenity.”

“നിറയുന്നത് പണിയുമായി പരിപൂര്‍ണ്ണതയും സമാധാനവും എന്നിട്ട് സമരത്തിന്റെ ഉത്തരവും പ്രാപിക്കാം.” “Persuasion to success involves work, perfection and serenity.”