GOOD MORNING TELUGU KAVITHALU

ఉదయం బయటిన తేజోమయం, సరసమైన పనితిరుగుట, వెంటనే ఎగ్గుపు చేసే ఓ మంచి కొత్తవారం జగతంలో ఎవరికి నచ్చకపోవదు.

The morning sun shining bright, the soothing breeze blowing, the feeling of new beginnings – a good morning cannot fail to impress anyone.

ఉదయం కనుగొన్న స్నేహం లోనే నా జీవితం ఉత్తమం అవుతుంది.

A good morning spent in the company of loved ones makes my life better.

ప్రార్థన చేసుకొనే వారి దేవుళ్ళు సద్గుణాలు కొరకు చూడుతుంది అనే అనుభవం నుండి ప్రార్థన జరిగే ప్రతిహేయం మానస సుఖంతో కాన్కుండా చేసుకోవాలి.

The divine beings of those who pray observe them for their virtues, and the experience of the reward they receive from prayer should be carried out with mental happiness.

ఒక సమరం కరెక్ట్ గెలుచుటకు అవశ్యకమైన కళకళలు, జీవితంలో అనుభవించే కొన్ని ప్రయోజనాలు టైం మరియు ప్రయత్నం తో పొందవచ్చు.

Some bits of noise and effort are needed to win a war correctly and to experience some benefits of it in life.

ఈ ఉదయం కనుగొంటే నా ఇంట్లో ఆనందం, సమాధానం అభివృద్ధి అవుతుంది, నా ప్రేమ జీవితంలో ప్రార్దనలు విధులే కావు.

The joy, peace and love in my home increase with the morning sun, the prayers in my love life are scattered.

ఉదయం నాకు జక్కరావడానికి కావలసిన వాటిని ఎప్పటికీ కనబడకంటే నాకు ప్రియతమం ఉన్నట్లు లేవు.

I don’t need to see those things that are required for me to get up to love at dawn.

ఉదయం లో అగ్ని నుంచి బెట్టే ప్రేమ ఉత్పన్న అవుతుంది.

The love that overcomes fire is born in the morning.

ఒక హాస్యంతనం వాడికి కళకళలు కలవటానికి మాత్రం కాదు, అది నిజంగా అంతరంగంలో ఈడాకులతో ఉన్నట్లు ఉంటుంది.

A sense of humor isn’t just for laughing, and it also has consequences in the subconscious.

మనస్సులో ఉదయం పడితే అది నాకు హారం లేకుండా జయం ఇస్తుంది.

A morning sun shining in my heart gives me victory without losing.

ఇప్పడు ఉదయం వచ్చాడు, మోస్తోన్న నేను పూర్తి స్థాయిలోకి దాటటానికి ప్రయత్నించని సమయం ఉంది.

Now that the morning has come, I have time to try to reach a stable state that I can’t achieve. TELUGU FONTS GOOD MORNING WISHES

ఉదయంలో నడిచదగల ఒక చిన్న ప్రయత్నము, మన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చడానికి మరియు గుండెలో ఉండే దుఃఖాలను తొలగించడానికి ఉద్యమము ఉండటం జరిగే సాహసాన్ని చూపించేది.

A small effort not to happen in the morning reveals the courage that brings about change in life and removes sadness hidden in the hearts.

ఉత్తమ సమయం తో ఉదయం లో చెన్నాడి తెలుసుకొని నేను లేని ప్రార్తనలు మరియు జీవితంలో పూర్తిగా ఉన్న సంతోషాలను అందించే ప్రయత్నం చేయడం అందరికీ కావాలి.

Try to find peace in the morning by learning how to make the most of your time, without losing your prayer and joy in your life.

ఉదయం లో నాతో బయటికి వేలుకొని నేను కనబడే ప్రపంచం జీవితాన్ని అందించడం నిజంగా ఆనందంగా ఉంటుంది.

When walking outside with me in the morning, the world that appears to me really brings joy to my life.

ఎల్లో లో ప్రేమ ఆస్తి, అది జీవితాన్ని బదలించడంలో చాలా ముఖ్యం.

Love is everywhere, and it is very important in changing life.

ఈ ఉదయం బయటికి నన్ను ఆనందంగా ఉన్నంత ప్రదీప్తమైన ఆస్తి చెందుతుంది.

This morning brings me a happy and brightly lit asset.

ఒక సభ్యుడు అతని దైనందిన కార్యకలాపాల్లో ప్రార్థన చేయటం మనోవిశ్రాంతి, పూర్తితంగా ఉన్న సంతోషం అందించడంలో సాహసము తోడపడాలి.

A member of us should have the courage to pray in his daily life, giving him mental relaxation and complete joy.

ఒక హాస్యంతనం అనేది ఒక హార్మోనిక్ కన్నుగొంటే అంతరానికి సహజంగాజరగాలిగింది.

A sense of humor naturally emerges within a harmonious environment.

ఉదయం కనుగొనే ప్రతి ఒక్కరూ సమస్యలు మరియు దుఃఖాలను పరిష్కరించడానికి ఉద్యమించాలి.

Every one who is bathed in the morning is committed to addressing the problems and sadness of individuals.

నేను నిద్ర పోయిన నెలుసు చాలా ముఖ్యం, అలాగే అందరికి వాటి పరిష్కారము కలదని ఆశిస్తున్నాను.

The amount of sleep I’m getting is very important, and I wish they were not deprived of their solution by everyone.

నాకు కార్యకలాపంలో పిఛికానికి ఉదయం అనంతంగాకానికింటినిచివ్వే పరిశ్ర