GOOD MORNING QUOTES IN MALAYALAM TEXT

പുറകിലെ തോളുകൾ വട്ടി അഞ്ചര കാണുക, ഉയരത്തിൽ നിന്നും പുറകിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. Look up and see the stars, find the reasons behind them.

യഥാർത്ഥ സമർത്ഥിത്തം പിന്തുടരുക, ജീവിതം അനുഭവപ്പെടുത്താൻ വിവേകമുള്ളവർ മാത്രമേ പരാജയപ്പെടുന്നു. Follow true capability, it is only those who have wisdom who can experience life.

തോളുകൾ പ്രകാശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് വിജയികളും വാജ്ഞികളും? ആൻഡോളിൻകൾ മൂന്നു യുദ്ധാനന്തര പകർന്നു, അവൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കും. Who are winners and losers when the stars shine bright? The Andromeda galaxy has survived three wars, it still shines.

കരകൗശലം അതിമുറിക്കുകയും വളരെ സാധിക്കുകയും ചെയ്ത്, സന്തുലിതമായ ജീവിതം തോടുകൂട്ടാൻ പഠിയ്ക്കുക. Mastering a skill and developing it, learn to lead a balanced life.

ജീവിത ജീവിതങ്ങളിൽ ഓർമ്മകൾ ഒന്നിച്ചു തുടങ്ങുക, പരാജയപ്പെടുന്നത് ഉറപ്പുള്ള വിജയങ്ങൾ നേടിയാൽ മാത്രമാണ്. Start consolidating your memories of life’s moments, only if you win and lose with determination can you achieve real success.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരാജിതരായിരിക്കുകയാണ് ശക്തി, അവൻ പരാജയം ഒന്നുമല്ല പോലേ ശക്തിശാലിയാണ് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി. But the strength lies in failing and rising again, like someone who has lost but is not defeated.

സൂര്യദേവനു നന്ദി, പക്ഷേ നിങ്ങളും ഒരു തികച്ചും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശസ്തിയിൽ നല്ലൊരു ഉയരം പ്രാപിച്ചാൽ മതി. Thanks to the Sun God, but achieving heights without any effort is not possible.

ഉറപ്പാണ് സൗരഭ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരെ പൂമ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ശക്തി നേടുക. It is certain that fragrance emanates, and to inspire humans gain more power.

ദൈർഘ്യം, വെള്ളിയും പൂമ്പോലെ എവിടെവച്ചാൽപ്പെട്ടാൽ സത്യം മനസ്സിലാകും. Length, silver, and flower-like character reveal the truth wherever they are.

ജീവിതം പരിമിതമായിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്തിയും നല്ല കളകൾക്കുമായി കണ്ടെത്തുക. In life, explore fame and find positive aspects.

മനുഷ്യനെ കാണുക പുരുഷനും സ്ത്രീയും വയപ്പിനു കൂടുതൽ ആക്കാൻ നേടാനുള്ള ശക്തി നൽകിയ പ്രശസ്തി നല്കിയാൽ മതി. If the power to make men and women more youthful is given by giving fame, it is enough. BEST INSPIRING GOOD MORNING QUOTES

നിരാശയിൽ ജീവിച്ചാൽ നിസ്സന്ദേഹം നല്ല നേരമാണ് സത്യിക്കുകൾ വായിക്കാൻ, ഏഡിറ്റർ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. If you live in despair, it is certainly a good time to read the truths, and editors should go out in front of the people.

പുനരാവര്‍ത്തനം ശാശ്വതമായ സമൃദ്ധിയും വികാസവും നല്കുന്നു. Reform brings permanent prosperity and development.

വിപരീതം ജീവിതത്തിൽ സമ്മനതിപാടുകളിൽ പ്രതിരോധം പരിപാടികളിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുക, സമ്പന്നമായ പ്രശസ്തിയിൽ ഒരു ഉയരം പ്രാപിക്കുക. Inverting the resistance to the slippery paths of life, consider the rich area of fame, and achieve heights.

ഒരുവനെ സമർത്ഥമാക്കാൻ നല്ല സമൂഹം ആവശ്യമാണ്. A good community is essential for making someone successful.

ഗാന്ധിജിയുടെ മാതമിനെ സ്മരിക്കാൻ നല്ല പുസ്തകം വാങ്ങുക, എന്നിലൂടെ ഒരു പ്രശസ്തിയെ കണ്ടെത്തുക. Buy a good book to remember Gandhi’s saying, and find a prestigious one through it.

ഒരു കാര്യം പ്രശസ്തിയിലൂടെ നേടുകയോ ലാഭം നേടിയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. Achieve something either through fame or profit.

നിങ്ങൾ ആഗോളതയിൽ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏകോപനമേയുള്ള അറിയിപ്പുകളെ പരിശീലിക്കൂ. If you need complete details on globalization, learn knowledge based on the world’s economy.

സ്നേഹം, സമ്പത്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി നല്‍കുമ്പോള്‍ നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടും, പക്ഷേ നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളും അവിടെ കണ്ടെത്താം. When love, wealth, or fame is given, we get something, but we can find our experiences there.

അനുമാനത്തിന് സങ്കല്പത്തെ സമർത്ഥമാക്കാൻ മനുഷ്യന്‍ പ്രതിഫലം ലഭിയ്ക്കാനും തന്നെ ചെയ്യും. To make a person’s estimate successful in fulfilling his ambitions, he must achieve himself.