GOOD MORNING MOTIVATIONAL QUOTES IN MARATHI

उठा की आनंदू शोधू, संध्याकालचा बावळ गाऊ नवीन सुरुवात करा. Wake up and find joy, bid goodbye to the evening’s worries and start anew.

सकाळ केंद्र तुमच्या आयुष्याचं, मंद धुंद आणि आग तुमच्या प्रेरणेचं The morning is the center of your life, a slow fog and a fire of inspiration.

आयुष्य लाभण्यासाठी, चांगला सुरुवात कराचं गरजे For a good life, it is necessary to start well.

सुरुवात करू नका संदेहांच्या भीतींना विसरू नका. Do not hesitate to begin and do not forget your fears.

सकाळ हा जगाचा वासंत होतो, शेवटी हा आरंभाचा निशाण होतो The morning is the spring of the world, its end is the sign of beginning.

जोरदार सकाळ म्हणजे समस्त संसाराचं उजाळा! A powerful morning is the light of the whole world!

सकाळी वेळेवर सुरुवात करा, नंतर त्या पाहू कशाचे नाहीत Start in the morning, then see nothing can stop you.

नवीन सकाळ, नवीन संधी, नवीन सुरुवात, नवीन संसार New morning, new union, new beginning, new world

सकाळ बदलेला संसार बदलतो, संसार बदलेला धन बदलतो The world changes with the morning, wealth changes with the world. सकाळची क्रांती तुमच्या व्यवसायाची दिशा ठरते The revolution of the morning shows you the direction of your business.

सुरुवातीच्या फायद्यापासून ही शहदाची शेपटे हजारांचे देणारी असते. From the benefits of the start, this honeycomb will give thousands. GOOD MORNING MESSAGE FOR RESPECTED PERSON

सकाळ उपयोगी आहे, की नाही आहे, ते म्हणुन नाही तर त्याचा पूर्ण समन्वय घ्या आणि त्यात स्थिर राहा. Whether the morning is useful or not, don’t say why, just take full coordination in it and remain stable in it.

सकाळ पाहिजे मात्र त्याच्या शक्तीचासारखा हवा चाल म्हणजे. The morning must see the same wind as its power.

सदैव सकाळी संशय शोधून शोधण्याचा हबझाव हवा, तुमच्या यशापासून घे मोठ तोफा. Always have a habit of finding doubts in the morning and looking for a way, take a big inspiration from your success.

सुदृढ सकाळी म्हणजे आनंद-हेर-दिसणे A strong morning means joy, sight and vision.

सकाळ उत्तम वातावरण बनवतो, सुरुवात चांगली असेल तर शेवटी पूर्ण विजय मिळते. The morning creates the best environment, if the start is good then there will be complete victory.

सकाळीच्या बोलतांचा होणारा हो पोहा, त्याच्या प्रेरणेचं सर उभं राहा. The morning’s speech will be the same, so stay in line with its inspiration.

सकाळची ताकद संगण्यासारखी असते आणि संगण्याच्या प्रतिष्ठेची. The power of the morning is like a calculation and a reputation for calculation.

सकाळच्या सत्वांबळी तुम्हाला हंगाम असलेल्या सर्व घटनांमध्ये थेट नेंवे आणि दृष्टी राहो. The strength of the morning will keep you grounded and focused in all the events that will be.

बंगालातील एक रचनाकार हे म्हटलं होतं, स्वत:च्या सकाळीची एका कोसळताच्या कामगिरीची लागत एकही दिवस हजारांपासून मोठ्याच पরिणामासाठी सर्वोत्तम लागतात. A writer in Bengal once said that the cost of one morning’s work on a single day is the best for thousands of results.