GOOD MORNING MESSAGE MALAYALAM WITH PRAYER

പ്രഭാതം എല്ലാവരും ഒരു പൊന്താണ്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതാണുകൾ ദീപ്തിപിതമാക്കട്ടെ. Let everyone pray on this morning. May God illuminate our lives.

പ്രഭാതം വന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണതയിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആശയം, സമാധാനം ലഭിക്കട്ടെ. With the arrival of this morning, may God provide us with ideas and peace for our lives.

നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയൊഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ശുഭമായിരിക്കും. With full prayers, may this Friday morning be good.

സൂര്യന്റെ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും… സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങള്‍ നമ്മൾ തിളക്കമാക്കട്ടെ. പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍. Welcome to the sun for everyone… may the rays of the sun enlighten us. Birthday wishes.

ദൈവത്തിന്റെ സകലകരുണകളും നിറഞ്ഞ പ്രഭാതം എല്ലാവർക്കും ഒരു സുഖ പ്രദായകമായിരിക്കട്ടെ. With God’s mercy, may this morning be a blessing of happiness to everyone.

പ്രഭാതത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രസ്താവം: പ്രാര്‍ത്ഥന നിരത്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ഩാലുകളും പ്രാപിക്കും. A thought for the morning: If we are committed to prayers, we shall receive God’s mercy and blessings.

പ്രഭാതം എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഫൽതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. In this morning, all workers pray for success.

പ്രഭാതം അനുസരിച്ച് സ്ഫർദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമങ്ങൾ വഴിയുള്ള സഫൽതകളും വിജയങ്ങളും ലഭിയ്ക്കട്ടെ. Follow this morning and thrive. May you achieve success and victories through your efforts.

പ്രഭാതത്തിന്‍റെ വിശേഷതകള്‍: നിരത്തിയാൽ ആനന്ദവും ശാന്തിയും ലഭിയ്ക്കും. The special features of the morning: If we pray, we will get happiness and peace.

പ്രഭാതം ആരാധനയുടെ സമയമാണ്. സമാധാനം പ്രദാനം നല്‍കുക, വിവക്ഷകളും വിൽപനകളും സ്ഫർദ്ധിക്കുക. Morning is the time for worship. Provide peace, express ideas and compete for sales.

ഒന്നും പറയാതെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതിനായി പ്രഭാതം തുടങ്ങുക. Start the morning with what matters most: keeping your life safe without saying anything. GOOD MORNING TO LOVER ON TEDDY DAY

നിറയെ പ്രഭാതങ്ങളിൽ പട്ടാസമായി ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനം. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനകളും അവസാനം ലഭിക്കും. A powerful expression can be created through a lot of mornings. But pray and you will get the end.

സന്ദർശനത്തിനു മുമ്പ് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നിറയെ പ്രവർത്തിക്കുക. Before visiting, pray to God with lots of prayers.

ദേവലക്ഷ്മിയുടെ പ്രഭാതം എല്ലവർക്കും സമൃദ്ധികരമായിരിക്കട്ടെ. Goddess Lakshmi’s morning will enrich everyone.

പ്രഭാതം തെളിയാക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം വിവാഹത്തിനായി ഒട്ടേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നു. The morning reveals that we are praying a lot for our own marriage.

പ്രഭാതത്തിന് മുന്പേ സന്ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക എന്നും ദൈവം സമൃദ്ധി നല്‍കും എന്നും ഉപദേശം നല്‍കുക. Prayers before visiting in the morning and advice that God will enrich.

ഒരു ചുറ്റിയ പ്രാർത്ഥന മുഴുവന്‍ പ്രഭാതത്തിന്റെ ഉപയോഗം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും. A small prayer can make use of the entire morning.

പ്രഭാതം ഒരു തീവണിയിലുള്ള നീണ്ട മധ്യസ്ഥാവസ്ഥയാണ്, ഒരു നല്ല പരിശ്രമത്തിന്റെ ലാഭങ്ങൾ ലഭിയ്ക്കട്ടെ. Morning is a long-term neutral state, which will benefit a good effort.

സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭാതമാണ്. ഫെയര്‍മാര്‍ സഫലതകളുടെ പ്രാര്‍ഥനയും അവസാനമായും സമാധാനമാകുന്നു. Morning is the peace. The prayers of fairies for success and the end bring peace.

ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പരിശുദ്ധതയിൽ നില്‍ക്കുന്നു. പ്രഭാതത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന നിറഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോള്‍ ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നല്‍കി മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പരിപോഷിതമാകും. The importance of God remains in purity. When prayers come filled in the morning, God’s prosperity gives sustenance to people’s lives.