GOOD MORNING MESSAGE GUJARATI MA

સવાર સૂર્યનો આવે કોને દરેક મોમન પર ખુશીના સ્મિત ભરાવે, અનેક જ સમસ્યાઓ દૂર થાય જય તમારી રાહ પર દિવ્ય પ્રકાશ જ થાય. The morning sun brings a smile of happiness on every face, and many problems may be far away on your path, let divine light shine on your path.

એક નવી દિવસની શુરુઆત ઔરત થાય તો, જરુર સ્નેહ કરી લેજો આપણા પસંદગીઓનો સમાન સમુદાય સાથે. If a new day begins well, be sure to share it with a community that shares our preferences.

સૂર્યના ઉગમથી શરૂઆત થાય પ્રેમથી દિવસ, એવું થતું રાખો કે તમારું પ્રેમ જ તમારી જિંદગીને ઉજાડી શકે છે. Begin the day with the sunrise and love, as your life can be brightened only by your love.

સાથી સમાજને પ્રેમ આપાવનું ઓકાટ છે, જેના દરેક સંવેદનશીલ વ્યક્તિને મહસૂસ થાય છે. To give love to society and friends is paramount, which every sensitive person feels.

સાથી જેવી સમજ અને મહિલા પરિવાર નો ઓકાટને સમજીનાં સંબંધો જ છે. તેમાં અંતર્નાકામો ખૂબ હોય છે, જે હવે વિભાજનનું કામ કરે છે. Friends and women are the pillars of society and family. There are many differences in these relationships that now work to divide.

જિંદગી તથા પ્રેમ હવે વધુ એક દુ વાતને આપે છે – સાચા અને સૌથી છેલ્લું. Life and love now give more than one thing, truth and the last.

કોને પણ પરેશાની હોય તો આપણે સામાન્ય સંકળ કરી લેવાનું ઓકાટ છે, કેમ કે જે પણ મોટે સમસ્યા ને પણ ઘટાડી શકે છે. When anyone is in trouble, we need to gather ordinary resources as we can help reduce any big problems.

કોઈ પણ સમસ્યા ને પરમાર્થ સ્મૃતિથી હલ કરી લે છે જો તેણે તે સમસ્યાને ખુલાઈ જેટ્લે કરવા માટે નાનામોટા કદમો ઉપયોગી થતા નથી. Any problem can be solved with divine memory only if small steps taken to open that problem are useful.

લાંબી જીંદગી યોગ્ય જીવન બદલી શકે છે જે દરેક માનવે પોતાની જિંદગીમાં ઓળખે છે. A long life can be transformed into a proper life, which every human recognizes in their life.

સંગ પુરુષને બની રહે તો આપણે સ્ત્રીના દરેક અધિકારને શ્રેષ્ઠ રીતે લીધો લેવા માટે પોતાના પસંદગીને વ્યવહારમાં લઈ લો. If the company makes men, take your preferences well to treat every right of women in the best possible way.

દિવસો ઓછાં થયા પણ જિંદગી અમર સ્મૃતિમાં જ બદલી શકે છે. Days may be short but life can be transformed into immortal memories. HAPPINESS POSITIVE THINKING GOOD MORNING MESSAGE

આપણે સ્વર્ગથી ઉતરી શકીએ માત્ર જો આપણે પ્રેમ કરીએ છે – જે જિંદગીને કામયાબ બનાવે છે. We can only come down from heaven if we love, which makes us successful in life.

બધાને સાથ આપણા સપના પૂર્ણ કરવાનું ઓકાટ છે જો તેણે અહી મળે છે. Everyone needs help to realize their dream if they come here.

જે લોકો આપણો પોતાનો જીવન સામાજિક સેવા અને પ્રેમથી ઉતારે છે, તેનાથી અમુક લોકોને બેહાલ થાય છે. People who dedicate their own life to social service and love help some people.

જેઈ જ નથી સારી બાળકની અભ્યાસલાભ તેની પ્રેમથી ઉત્પન્ન થાય છે. Healthy child developmental benefits can be achieved with love, which is the best.

હેરફેર ને એકપાત્ર વહમ નથી. Differences are not unilateral delusions.

જેમ કેમ છો એ સર્જનહાર નેજમા હશે, જેમાં શામકંદો છે તેમ શાનેમ તમે હોવું છો એવું જ જાહેર થવા વજનાનાં સ્મૃતિઓમાં. Whatever you are, you are just like the creator, the greatness of onion in you must be announced only in memorable memories.

પ્રણય ના અનેક રૂપાં છે જેમાં સચ્ચો પ્રેમ સર્જન સમય સર્જન કરે છે. Love has many forms, in which real love creates the creation time.

જડ જીવન ની જેમની શૌર્ય આશરે 40% છે, તેવી રીતે માનવ જીવન ની શૌર્ય પ્રેમ થી ઉત્પન્ન થાય છે. Like mineral life, its courage is about 40%, in the same way, love is produced from the courage of human life.

જ્યારે મને શોરૂ થાય ત્યારે મારા હૃદયમાં પ્રણયની ઉમેદ બહાવ થાય છે. When I start, hope for love flows in my heart.