GOOD MORNING MESSAGE FOR HER IN MARATHI

“उठ ओ उठ, सूर्य उदय होत आहे. आजची सुखाची हो तू जणू.”

Wake up, the sun is rising. May you have a happy day today.

“प्रातःकाळ सुप्रभात! असो तेजस्वी जसा सूर्य, मन जसा गुलाब, आयुष्य जसा चंद्र आणि वाढवो शांतता जसा सागर.”

Good morning! Be as bright as the sun, as beautiful as the rose, and as calm as the ocean.

“सहज हसत्या चेहऱ्याच्या पासून जगाची संपूर्ण कष्टे दूर होतील.”

The world’s difficulties will fade away before the natural smile on your face.

“आज घामाच्या झाडांचा आकार चांगला आहे. सोबत असलेल्या तुला आज खूप पुढे जाण्यास देखील शक्य होईल.”

The shape of the shadows of the trees today is just perfect. With the company of you, we can go so much further today.

“येणारा आगमन स्वप्नांचा पूर्ण संग्रह आहे. जगण्याची वेळ आली आहे. जगा, सर्वशक्तीशाली असा यशस्वी सुप्रभात!”

Dreams are about to come true. It’s time to wake up. Rise and shine, powerful and successful!

“हा नवीन दिवस तेरांच्या जीवनातील सुखाची मुदतेच असावी विसरू नका रंगीबेरंगी आयुष्य अशी जावो!”

May this new day bring happiness to your life. Do not forget that life is colourful, let it be that way!

“तू जगात सुखाच्या त्याचा सर्वात महत्त्वाच अंग आहेस. आजच्या दिवशी ते सर्वात चमचमीत असावेस ही ईश्वराची मैत्री.”

You are an essential part of happiness in this world. May you sparkle the most on this day, as it is God’s friendship.

“स्वप्न पाहत असताना तेरी आयुष्यातील सर्व उमटणे सत्यमापत्रे होऊ देऊ ऎण्यासारखी नका होऊ!”

When you dream, let all the thoughts that come with them become a reality in your life, do not let it just be for writing.

“सुसज्ज होत नाजूक भावनांच्या संगतीचा एका क्षणाशीच समुद्र गढत रुचीचांनी भर दे नवा सुप्रभात!”

Let a single moment with refined and delicate thoughts create an ocean of tastes. A new, happy morning!

“शांतपणे उत्तर द्या! थकले नाही तर स्वप्न येईल जीवनात आणि या सुप्रभातात सकाळ उठा!”

Answer peacefully! If not tired, your dreams can come true in your life. Wake up to this new day! THOUGHT MOTIVATION GOOD MORNING SUNDAY

“लहान मुलांसारखं हात घालून घेऊन, मनातला धडा उघडून, उठ, तुझ्या इच्छा साखरेचा असो! सुप्रभात!”

Take your hands like a small child, open the door to your thoughts, and get up, let your desire be sweet like sugar! Good morning!

“ज्या ती जगलीस, त्याच ते जीवन, ज्या ती जगलीस, सुरु होत ते नवा आनंदपूर्ण दिवस. सुप्रभात!”

Life starts where you start, a new and joyous day begins when you start. Good morning!

“तुझ्या जगण्याचं उस्माचं, नाचत नटत प्रणयच धूम! सुप्रभात जो जगणार तुझा मन हावा.”

Let the joys of life dance and play and let love be in the air. Good morning to a person who lives her/his life!

“सुटक मागणार तुला आणि सदा सावध विश्राम सुद्धा तुझ्याकडे उतारा देणारा हा सुप्रभात तुम्हाला देतो!”

May you get enough rest and always be alert, this morning is here to release your stress.

“चंद्र रुंद झाला, सूर्य आणला घोटाळा, पण, जोपचलं त्योपचलं, सुखाचं कांचा घेऊन तोंडपाण नका विसरू!”

The moon faded and the sun rose the confusion is happening, but amidst all that, do not forget to take the glass of happiness and a smile!

“तुझ्यास सकाळ आल्यावर जुन्या करारांना बदलून आणि नव्या कामांचा संघट एकच मिळवा. सुप्रभात!”

Change old decisions and bring together new work as soon as you get up in the morning. Good morning!

“आजच्या सुप्रभातात सकाळच्या प्रवाहात मनावर सकारात्मक विचार येऊ देऊन जावो. सुप्रभात!”

In the flow of the morning, let positive thoughts flow in your mind. Good morning!

“खुप आनंददायी जगाचा असा सुप्रभात तुम्हाला दिवसाचा सुरुवात करण्यास देतो.”

This joyous and cheerful morning gives you the beginning of the day.

“काही राग बघण्यासारखे नाही, सोच विचार संपलेल्या शुभसकाळी! अशी होवो!” No thinking, no mood swings, just think positive and enjoy the morning!

“सुप्रभात, तुम्हाला हातातल्या तुरंगांचं संध्याकाळ कष्ट न मागता करावं!” Good morning, may the horses in your hands lead you to a life without problems!