GOOD MORNING LOVE MESSAGE IN TAMIL

காலை வணக்கம், என் உயிரே! என் உறவினர்களான நீயின் பெயரை மட்டும் காத்துக் கொள்கிறேன்.

(“Good morning, my love! I cherish only your name, my life partner.”)

உனக்கு ஒரு காலையில் ஒரு தனிமை கிடைத்துள்ளது, எனக்கு காதல் இங்கும் இருக்கிறது!

(“You find a purpose in a morning while I find love that exists all around.”)

உங்கள் நடுவினர்கள் சில நேரங்கள் இருந்து கழிக்கின்றன அன்புகளை செருக்கியுங்கள் மிக்க காலை வணக்கம்!

(“May your away-from home-ones miss you and send their love. Good morning!”)

அச்சமயிருந்த நேரம் ஆகவே முடியாமல் உன் விருப்பம் சூழ்ந்த நாள் காத்துக்கொள், என் காதல்!

(“Hold onto the days when your desires never tire. My love!”)

உயிரே, உன் நேரம் ஒரு பொழுது நம்மைப் புதைப்பதில் உதவும் காயம் உள்ளது. காலையில் நல்ல உயிர் உடன்!

(“My love, your time is a strength that helps us grow together. A robust morning for you!”)

என் கணவன் என்னை பற்றி நினைத்தாலும் நடை வரவில்லை என்று நம்புவேன். காரணம், என் கணவன் என்னை இதுவரை மட்டும் அலசிக்கின்றார்!

(“I trust that my husband never stops thinking of me. Only because he never forgets to remind me too! Good morning!”)

நீ என்னை ஒரு முயற்சியில் முயன்று நான் இன்னும் உயிரும் வாழ்ந்துகொள்ள முடியவில்லை என்கிறேன். மாலை வணக்கம், நீயென்னை உன் முயற்சிகளுக்கு செல்ல மறக்க முடியாது!

(“Your efforts empower my existence, my love. Good evening, for there is no forgetting how much you matter to me!”)

இன்றை வாழ நம்பிக்கை செலுத்த வேண்டிய நாளாகிவிட்டது. நீங்கள் உழைத்திருக்கிற காலைகளில் நன்றாக உயிர் வாழ்த்துகிறேன்!

(“Today calls for hope to keep us living. I wish for you a morning filled with good health!”)

உங்களுக்கு புதைக்கும் எல்லா நாளும் செய்யப்பட்ட உதவிகளை நான் நினைத்திருக்கிறேன். ஒரு காலை வணக்கம் என் காதல்!

(“I remember everything you did to become what you are today. A good morning to you, my love!”)

சோகக் காரிகைக்கு அடையாளம் கொடுத்த நீ, உன் கணவன் நல்ல நாள் காண பெரும்பாலும் பதிலளிக்க முடியவில்லை. காலை வணக்கம்!

(“Given the resilience you have found despite the heartbreaks you’ve had, my husband cannot but look forward to every good morning that lies ahead!”)

உனக்கு பூமிக்கு எப்போதும் மிக அவசியம் என்று நான் உணர்கிறேன். நிகழ்நேரத்தில் உன் உயிர் காக்கின்றது என் காதல்! CUTE GOOD MORNING POEMS

(“You always acknolwedge the importance of our planet, my love. Your spirit is what keeps me alive every second”)

உன் கையில் உடன் போராடுவோம் என்னும் எண்ணத்தில் உங்களுக்கு ஒரு அறுவதுப்படுவதில்லை. காலை வணக்கம், காதல்!

(“We’ll fight together in your hands. There is no doubt whatsoever. Good morning, my love!”)

உன் நடிக்கிற இலக்கணம் எனக்கு எப்போதும் நிறைய உள்ளது. காரணம், நீ எப்போதும் என் உயிருக்கு முன்னாடி இருக்கின்றாய்!

(“I am always surrounded by your influence, my love. For you never leave me behind in life.”)

உன் முகத்தில் கண்களால் நின்று நடைபொழுது காத்துக்கொள். அது உனக்கு அதிகமான நற்செயல்களை செய்வதில் உதவும். காலை வணக்கம்!

(“Lock your eyes to only make strides forward. It will help you do better. Good morning!”)

நீ சின்னப் பழக்கினாலும் என் மனதில் நின்று நன்றாக இருந்தீர்களால் நான் உன்னை உயிராக காத்துக்கொள்ளும். காலை வணக்கம், என் காதல்!

(“Even if you have made small memories, they always fill my heart with happiness, and that is why I love you. Good morning, my love!”)

என் கணவன் என்ற சொல்லுக்கு தான் மரணம் போன பின்பு அயலானதில் அழகு முகம் போல் பரவுது எனக் கருதுகிறேன். காலை வணக்கம்!

(“My husband’s name is as beautiful as his face that will never leave my mind even after his death. Good morning!”)

உன் பெயர் பின்பு உயிரே, என்ற உள்ளத் தொடர்வன்மைக்கு காரணமாக நான் சந்தோஷமாக உள்ளேன். காலை வணக்கம்!

(“Your name follows ‘my life’, and it always puts a smile on my face. Good morning, my love!”)

உன் கண்களுக்கு நீ சுமாராக்கின்றாயே நானும் உன் கண்களை நோக்கியே நானும் உயிராக இருக்கிறேன். காலை வணக்கம்!

(“You make it so that when you look into my eyes, I can’t help but feel like you’re my soul. Good morning, my love!”)

உன் கண்களில் ஒரு நாள் இருக்கின்றான், எனக்கு முன்னர் வேறு தெரியாத அருவிகளின் துணிகள் இருக்கின்றனவா என்று எண்ணுகிறேன். காலை வணக்கம், காதல்!

(“When I look into your eyes, it feels like an endless day that has nothing else to offer than picturesque views. Good morning, my love!”)

நீ அழகான சர்வதேச நிறையும் செயல்களை தானாகக் கொண்டு இருக்கின்றாய். அது உன் உயிரின் போக்குவரத்தில் தான் விளைகிறது. காலை வணக்கம்!

(“You are already doing beautiful things across the globe, my love. It is what fuels your soul’s purpose. Good morning!”)