GOOD MORNING KISSING MALAYALAM

“ഉയിരിൽ നിറഞ്ഞ സാങ്കേതികതകൾക്ക് പുറം പാടുന്ന സ്വർണമായ ഉണരുമാറിനു നാളെ സ്വസ്ഥമായ ഒരു ദിവസം ആകട്ടെ.”

“May tomorrow be a healthy day filled with golden rays shining outside our technological-laden lives.”

“കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എനിയ്ക്ക് ബഹുമാനമായതിനാൽ, കുറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ദിവസം സമർപ്പിക്കുക.”

“Stand by and admire because it is respectful, deliver a new day with lessness.”

“പലപ്പോഴും നിറഞ്ഞ കിസ്സിന്റെ ശേഖരിക്കുക. ഇനി പുതുവർഷം ഒരു ഹൃദയം തുറക്കുക!”

“Collect kisses always. Now, open your heart to a new year!”

“ഉദയ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ നിന്നെ എന്തുകൊണ്ടെനിക്ക് ഒരു മദാന്തമാണ്.”

“Sun’s early rays make me drunk with happiness.”

“കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കിടക്കാത്തതും വഴികള്‍ കണ്ണികളിലൂടെയും കണ്ടാക്കിയാലും കിസ്സുകൾ മലയാളികളുടെ ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പ്രാധാന്യമാണ്.”

“Noticing the little things or seeing through our eyes, kisses are important in Malayali’s life, always.”

“നിറഞ്ഞ സുഖം, നിഷ്കൃതിയും സ്നേഹത്തിന്റെ താളത്തില്‍ നിറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കടന്നുപോകുക.”

“Walk away with a fullness of joy, emptiness, and one week filled with love.”

“സമുദയത്തിലെ സ്നേഹികളുമായി പാൽ കൂട്ടി സന്ദര്‍ശിക്കാം. നിരവധി നിദ്രയും സുഗമതയും ലഭിക്കാന്‍ കിസ്സുകള്‍ എന്തുതന്നെ പോയി.”

“Visit with milk and friends in the community. To achieve endless sleep and comfort, what other kiss could you find?”

“സ്വപ്നങ്ങൾ സംശയങ്ങളും കൂടുതല്‍ മറഞ്ഞു നില്‍ക്കുക. കുറച്ചു കിസ്സുകള്‍ പകർന്നു ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിന്റെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുക.”

“Stand in front of a new day with fewer dreams and doubts. With a few kisses, you can move on with your day.”

“ഒരു ജീവിതം കൈകാര്യങ്ങളും വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ മനസ്സിനെ നല്ലം ഉള്ളിലൂടെ സ്വർണ്ണമായ പരിപൂരോഗം പെരുക്കലുണ്ടാക്കുക.”

“Without worries and troubles, cultivate a golden mental health through life.”

“കിസ്സ് സൗരഭ്യം താളമാക്കുക. സുഖത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഉറപ്പാക്കുക.”

“Transform kisses into warmth. Ensure that you reap the rewards of happiness.” TAMIL GOOD MORNING TEXT

“വെളിച്ചത്തില്‍ പുറന്തോട്ടു നിറഞ്ഞ ഐശ്വര്യം, സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് മതി സാക്ഷ്യം.”

“Ethereal wealth filled with light is a witness to visits.”

“സ്വപ്നങ്ങൾ മിഥ്യയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ലാഭത്തിനായെല്ലാം എനിക്കും നല്ല നിദ്രയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.”

“Remember that dreams are false. I, too, am blessed with good sleep.”

“പക്ഷേ സുഖം എന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ നാടകം നാമും ചെയ്യട്ടെ. ഉത്സാഹം ഗളിക്കും കിസ്സുകളും അവനുവേണ്ടി രൂപപ്പെടൂ!”

“I, too, will follow the message of happiness. Excitement, enthusiasm, and kisses will create me into his image!”

“സമയം എന്ന കത്തില്‍ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നല്ല നിദ്രയും സുഖവും നിങ്ങള്‍ക്കുകിടപാടും കിസ്സുകളിലൂടെ നല്‍കും.”

“Center your mind on the clock called time. Good sleep, happiness, and overall care we will provide through kisses.”

“എന്റെ സഹോദരന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചീരലിമയിൽ പുഴയൂറിയ ഒരു കൂടിക്കഴിഞ്ഞവരെ ഒരു പുതിയ ദിവസം തുറക്കുക.”

“Open a new day for those who have shed tears in the fabric of my brother’s love.”

“സ്നേഹം ഒരു ഹനുമാന്‍ മുപ്പത്തെട്ടുപേര്‍ക്ക് പോലും കൂടാത്തതാണ്.”

“Love is something that even thirty-eight people like Hanuman can never reach.”

“ഒരു അനുഗ്രഹമായി നിറഞ്ഞ ദിവസം നല്‍കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക്, അതിരുകുകള്‍ക്ക്, സഹോദരന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചീരലിമയില്‍ പുഴയൂറിയ വേളയിലാകുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് പുതിയ ദിവസം തുറക്കുക.”

“Give a day full of grace to business owners, officials, and those who have been crying in the veil of my brother’s love.”

“നിറഞ്ഞ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളില്‍ പിറന്ന വിദേശിയും ഉത്സാഹാന്ത്രിതനും പഴകുക. കിസ്സുകൾ അവനിലും അവന്റെ നില മാറ്റുക.”

“Foreigners born in circumstances filled with excitement should look back. Kisses can change their lives and their character.”

“കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ണീര്‍ ചുറ്റിക്കാണുന്നതിനാല്‍ പുതിയ ദിവസത്തില്‍ അവരെ ഒരു പ്രസന്നത പൂണ്ടൊരു സമയം നല്‍കുക.”

“Give children a happy time in a new day, seeing their tears.”

“സ്വര്ഗത്തിലെ അമൃതത്തിനു സമാനമായ സന്ദര്‍ശനങ