GOOD MORNING IN TELUGU

ముందుగా ఒక సుందర ప్రార్థన చెప్పి, ఈ సారి ఒక మందహాసంతో ప్రారంభించండి. కారణం రోజు వచ్చే లోపల మనం ప్రపంచంలో ఏడవడం కష్టం అవుతుంది. ( Begin the day with a beautiful prayer and a smile. Because living in this world can be tough sometimes.)

ప్రతి సందర్భం ఒక స్మైల్ తో పూర్తి చేయండి, ఎక్కడేమో జీవనం మరియు మన మధ్య ఉన్న కష్టాలకి కట్టించిపోతాయి. ( Every situation can be filled with a smile, it can cure any difficulties of life and those that exist within)

మనసులో ప్రకాశం ఉంటే జీవితం చాలా సుఖముగా ఉంటుంది. అందరికీ శుభోదయం. ( Life is more enjoyable when there’s light in our minds. Good morning everyone.)

సాయంత్రం మనం ఎన్నో ప్రశ్నలు గాలిపిస్తాము. కానీ, ఈ ఉత్తిత్తం ఒక గోల్డెన్ చాన్స్ కావచ్చు. తప్పక ఆనందంగా ఉంటాయి. ( In the evening, we often ask many questions. But in the morning, there’s a golden chance for us to be happy.)

మనం ఎన్నో ఉద్యమాలను చేసుకున్నప్పుడే అనుభవించిన సమాధానం తెలుసుకొనండి. శుభోదయం. ( Experience the peace that comes from completing many tasks in the morning.)

జగత్తు నుండి సకలం, శుభోదయం లో ఉంటూ ఉండాలి. ( Everything in the world should exist happily and contentedly from the morning.)

మనం వివేకవంతులు అవుకున్న మెరుసు నేర్పిస్తే, ఆనందం మరింత మీరెక్కడనే కనిపిస్తుంది. ( Happiness appears to us more frequently if we use the wisdom as our guide in life)

ప్రపంచంలో ఉమా మహేశ్వరి కంటే మంచివారం తనకి లేనిది అయినా మమలకిని సారాంశంలో కలిసి ఉండే ఈ వందనాలు తనకు విన్నప్పుడే నిజాయితీగా పట్టాలి. ( Even if you’re not at the level of goddess Uma Maheshwari, these morning greetings can help you achieve your goals.)

మనసులో ఉల్లసము ఉంటే, చూస్తే ఒక స్మైల్ ప్రొవోక్ అవుతుంది. హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. ( A happy mind causes others to smile when they see you. Hi, good morning.)

మన జీవితానికి ఉదయం ప్రారంభమైంది, అందరికీ శుభోదయం. ( Our lives begin with the morning. Good morning to everyone.)

ఒక ఆరోగ్యకర జీవితాన్ని ఉండడానికి, మరియు సంపదలో కలకలాని జీవితాన్ని ఉండడం కోసం తప్పక ఉదయంకింద నిద్రించకపోతాము. ( To live healthily and wealthily, we must wake up early in the morning.) GOOD MORNING NEW MASSAGE

ఉదయం మన జీవితాన్ని స్ఫూర్తి చేస్తుంది మరియు ప్రేమ అనే కీలక అనుభవాలు పొందటానికి తయారు చేస్తుంది. శుభోదయం. ( Morning inspires us with enthusiasm, love is a critical ingredient in one’s life and makes us ready for various experiences. Good morning.)

మనం ప్రతినిత్యం ఉదయంలోనే పదిహాయిపడటాలి. ( Every day should begin in the morning.)

ఉదయం తో సొంత ముఖం కూడా కార్యోన్ముఖులు. ( With a fresh face and eyes, every day appears to be a goal-filled day).

ప్రతినిత్య ఉదయంలో కనిపించే సూర్యుడి ప్రకాశం మనసులో ఒక ఉల్లాసం పెరిగితే అందరికీ హప్పీ మార్నింగ్. ( The brightness of the sun that appears every morning can make everyone happy when a smile appears on our face.)

సరదార్‎ వల్ల తింటే అంత బాగుంటుంది, కొత్త పాత్ర వాడితే బాగుంటుంది. అందరికీ శుభోదయం. ( Eating a meal off a new plate or tray makes everything better. Good morning everyone.)

జీవితంలో ఉత్తమ తొలి సమయం ఉదయంలో. ( The best time in life begins in the morning.)

మనం ఉదయం ప్రారంభం చేసిన ఎల్లప్పుడూ కొన్ని స్నానం చేస్తే ధన్యులు. ( Blessed are those who take a shower in the morning every day!)

ప్రతి ఉదయం ఒక కోటి అడుగును ఉరియిస్తుంది, ఎన్నో ఆశలు పూర్తి అవుతున్న మీరు శుభోదయం. ( Every morning the sun gives us hope and the chance to fulfill our dreams. Good morning to you.)

మనం ఉదయం ప్రారంభించినప్పుడే ఉత్సాహం ఉంటుంది. మనం పరస్పరమే తప్పుగా చెప్పుకోవాలి, కారణం స్నేహము నుంచి ఆనందం వచ్చే ఒక ఆదర్శమైన స్థితి. ( Whenever morning begins, we feel excited. We must speak correctly to one other, and love is the best way to achieve true happiness.)