GOOD MORNING IMAAGE WITH FUNNY JOKES IN TAMIL

காலை வணக்கம், உங்கள் நொடிகள் விரைவில் கடைசியாக நெருக்கமாக நடக்கப்போகும்!

Good morning, your minutes will soon turn into a rush!

உங்கள் மாலையில் நிறைவு இருந்து கடைசியாக தொடர்ந்து வருகிறது எங்களுக்கு ஒரு சிரிப்பு வேண்டும்.

Your morning will continue from where your evening left, we need a smile.

வெளியே சூரியன் புகழ்முகம் பெறுகிறார். நீங்கள் உள்ளே ஒரு பார்வை பாருங்கள் என்ன எளிய இருக்கிறது!

The sun shines outside. Take a look at what’s easy inside of you!

விரைவில் ஏற்பாடுகள் வைக்கவும் தேவையான துன்பங்கள் வரவும். இப்படியே நம் ஜீவனுக்கு திருப்தி தரும் ஒரு நல்ல மாலை உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

Quick lessons and pains will come. A good morning that satisfies our lives, congratulations!

திருப்தி நாட்கள் வந்தவுடன் ஆரம்பிக்கும் இளம்புகள் நாம் நமது எளிமையினால் வெளியேதான் கண்டு முறிக்கின்றன.

As we start our happy days, the young beginnings always seem easy to us.

உழைப்பு நீங்கள் கண்டறியாத ஒரு அறியப்படாத பக்கம் அல்ல. ஒரு நல்ல காலை உங்களுக்கு!

Sorrow is not always the other side that you do not know. Have a good morning to you!

காலை மருந்து என்பது எதுவும் ஆயுளை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கும். இனி தீயவழி போகப் போகப் பக்கத்தை திருடுங்கள்!

Morning medicine does not divide life. Now, get rid of the bad route and keep going!

நாம் கழுதைகளாக ஊனமற்றவர்கள் ஆகும் போது எப்போதும் வாழ்க்கை என்ன தான் போகாது!

When we become power-hungry, as donkeys, life should never come towards us!

நல்ல மாலையை காண நீங்கள் இயலும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல கனமாக இருந்தால், உங்களுக்கும் உங்கள் சுவாசமும் வாழ்த்துக்கள் இருக்கும்!

If you see a good morning and have a good mind, your breath will also congratulate you!

நீங்கள் நீண்ட சமயத்தை போக்க மறக்காமல், நிறுவனத்தின் பதிவு செய்து கொள்ள நாள் ஒரு நிறுவனக் காலை மாலையில் அருள்படல் வேண்டும்! DENGEROUS GOOD MORNING

Without forgetting to move time, the company’s mandate must be registered. A business morning that is gracious.

உங்களுக்கு நல்ல மாலை வாழ்த்துக்கள்! உங்கள் முறைகேட் உங்கள் சிரகத்தில் உள்ளது. சிரிப்பை கொண்டு செல்லவும். உங்களுக்கு உணவுக்கு அழைப்பு மற்றும் வேலை பார்வை விவரங்களை நீண்ட மாற்றத்தில் பகிர்ந்து கொள்வதில் நலம்.

Good morning to you! Your style is embedded in your smile. Keep smiling. Sharing a long change in your diet and work viewing information is good.

சாப்பிடும் உணவு உடையவர்களால் திரை பொழுது கண்டும் தோன்றினால் முழுமை செய்தி இனிதும் நேரமும் ஒளிச்சுற்றும் எம்மன் ந்திரை நானும் இவ்வாறு நன்றாக இருக்கின்றேன்.

If you see news that people eating food show on television during commercial breaks, I am also fighting life and time effectively.

நிகழ்வை முன்னிட்டு விடவதில்லை நிறைந்த நாட்களுக்கு இருக்கின்ற நம் பொழுதுகளை ஒரு சிரிப்பாளர் மாலை மூலம் மாற்றிக் கொண்டிருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை வளர்ச்சியில் கற்றென்று பெரும் பங்கு கிடைக்கும்.

It is not enough to continue events. If a comedian changes our day through a smile in our happy days, it will have a big impact on our life.

நம் பயன்தடை மற்றும் நம் அனுபவத்தால் முடியும் பார்த்து எளிய சிரிப்பு மற்றும் தெரிவித்து கொண்ட நலமில்லா சிறுமை பழைய நாடுகள் இந்த பகுதியில் மட்டும் கிடைக்கும்.

Our behavior and our experience may suffice, but simple smiles and expressions of old countries are found only in this area.

அறுவடைக்கு கேள்வி செல்லாமல் ஒரு முறையும் முடியாததால் விரைவில் நீங்கள் நிரந்தரமாக மறுமொழி பிரசன்னமாக இருக்க வேண்டும்!

Asking questions in haste may not be possible again, so you must always remain a good joke to be happy readily.

மனசு பலி கூடும் நாட்கள் அழுகின்றன. நல்ல செயல் செய்வதில் மற்றும் நீங்கள் சாதாரன என்பதினால் நிரந்தரமாக நீங்கள் சிரிப்பை வாழ்த்தி வைக்கவும்.

Days of mental suffering are happening. You must always smile consistently because doing good deeds and being ordinary gives you a good morning!

நிரந்தரமாக சிரிப்பை வாழ்த்தி வைத்து பெரும் பங்கு கிடைத்தும் சின்னத்தில் ஒதுங்குகின்ற ஒரு ஸ்மைல் உங்களுக்கு மாறும் போது நீங்கள் வணங்க வேண்டும்.

If you always smile consistently and have a big cut, you must still be grateful when even a small smile changes your life.

தீய நடவடிக்கைகள் யாராவது செய்ய முடியாமல் கழிக்கின்றனர். ஆனாலும் நீங்கள் காலை மலர்ந்து இதை கண்டேன் என்று சிரிப்பிடுவதன் மூலம் வாழ்வு முதலில் முழுமையாக யாரும் கேட்பது முடியாது.

Negative actions cannot be done by anyone. However, by smiling and saying that you saw it in the morning, everyone can ask it in entirety from the beginning of life.

ஒரு சிரிப்பு பொழுது உணர்வு ஒரு நல்வாழ்வின் தொடர்பானது என்ற அறிவித்து எளிய