GOOD MORNING FRIDAY QUOTES TELUGU

శుభ సోమవారం కాటుకోవడం నేర్చుకోవటానికి రెండో రోజు. (Shubha Somavaaram kaatu kovadam nerchukovatani ki rendo roju.)

Happy Monday, learn to smile.

ప్రతిదినం ఇంటి ముందు నుండి మీ జీవితం యొక్క ఒక స్థానం మరియు ఓ అంశం సెలవులు కొని మీకు చేస్తుంది. (Pratidinam inti mundu nundi mee jeewitham yokka oka sthanam mariyu o ansam selavalu koni meeku chesthundi.)

Every day from the front of your house, a place and a fragment of your life brings you gifts.

సరికొత్త దినము మనసులో ఉండాలి. ఆ దినము సమాధానం, శాంతి, ప్రీతి మరియు ఆనందం కలిస్తోంది. (Sari kotta dinamu manasulonundaali. aa dinamu samaadhaanam, saanthi, preethi mariyu aanantham kalistondi.)

A good new day should be in our hearts. On that day, peace, love, and joy come together.

ఈ రోజు సరికొత్త సుందర దినం. ప్రతిదినం పండగలందు కనబడిపోతున్నాను. కానీ కొందరు ఎప్పుడూ పండుగలు కనుగొని ఉన్నారు. (II roju sarikotta sundara dinam. pratidinam pandagalandu kanabadipotunaanu. kaani kondaru eppudhu pandhugalu kanugoni unnaru.)

This is a good and beautiful day. Every day feels like a festival, but some are always celebrating.

శుభ జన్మాష్టమి కొనసాగని కౌతుకం యొక్క జననం. శ్రీకృష్ణ జన్మ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. (Shubha JanmaashTami konasaaganii kaathukam yekka jananam. Shrikrushna janma dinostavam shubha kaankshalu.)

The wonder of birth is the essence of Janmashtami. Wishing you a happy Krishna Janmashtami festival.

సన్మానించబడిన మరణానికి, పరిశ్రమలను పలికేందుకు, సమర్పణ లో ఉన్న ప్రకారం చేస్తూ జీవితం జీవితం అండ్ న్ దెడ్ ర్ హెడ్ నో బైండ్ ప్లీస్ …. (Sanmaaninchabaina mraanaaniki, parishramalanu palikeendhuku, samarpana lo unnana prakaaram cheshtu jeewitham jeewitham andh na dedh reads no? Bind place…)

Honor death, cultivate labor, and live life and don’t look back.

లైఫ్ నో మోర్ సెట్టర్ బ్యుట్ వైంస్ లైఫ్ నో మోర్ ఎన్జాయ్ గుడ్ ఫ్రైడే ఫ్రెండ్స్! (Life no more setacr butter five Life no more enjoy good Friday friends!)

Life is not about settling, but enjoying the good in life, happy Friday friends!

శుభ రాత్రి నేయి ఉండాలి కాబట్టి, కిందివారి యొక్క ఆనందం కలిస్తుంది, మీ ముఖం మరియు మీ హృదయం తెలుగు నేతుల స్తుతి చేస్తూ జీవితం కోసం ఆనందాన్ని సృష్టించండి.. (Shubha raathri neyi undaali kaabatti, kindhivaari yokka aanganam kalisthundhi, mee mukham mariyu mee hrudayam Telegu nethulaa suthi cheshtu jeewitham kosam aanaandaanni srushtinchandi.)

Let this good night be because happiness flows in the veins of the Telugu people, and let your face and heart celebrate with them.

శుభ రాత్రి నేయి ఉండాలి, కలిసిన సమీపంలో ఉండే ప్రగతికి నిశ్శబ్దముగా త్వరగా ఎడమి చీరలి. (Shubha raathri neyi undaali, kalisina sameepamlo undhe pragahtiki nishshabdhamuga thvaraga edhmi cheerali.)

Let this good night be because progress lies in the silence near which the pace is fast and the steps are light. HINDI ME GOOD MORNING

శుభ సోమవారం రోజు పూర్తి శ్రీ శాన్తి, సమాధానం, ప్రీతి మరియు ఆనందం కలిస్తోంది. శుభ సోమవారం. (Shubha somavaaram roju poorthi sri shaanthi, samaadhaanam, preethi mariyu aanantham kalistondi. Shubha Somavaaram.)

Happy Monday, it’s a day filled with happiness, peace, love, and joy. Happy Monday.

ఈ వారం సరికొత్త వరం, సమాధానం మరియు ప్రీతి, దీనికి నమో నమస్కారం. శుభ శుక్రవారం. (Ee vaaram sarikotta varam, samaadhaanam mariyu preethi deeniki namo namaskaaram. shubha shukravaaram.)

This week is a good week, filled with peace and love, and I bow down to that. Happy Friday.

శుభ గురువారం గోవింద గోవింద!! శుభ ప్రాణికోడి తర్వాత క్షమాపణ చేయండి. (Shubha guruvaaram Govinda Govinda! Shubha praanikodi tarvaata kshamaapana chaeyandi.)

Happy Thursday, praise Govinda Govinda! After congratulating the animal, ask for forgiveness.

ఈ వారం మొదలైన వర.

ఈ వారం సరికొత్త వరం.

ఈ వారం సమాధానం కలిస్తోంది.

శుభ శనివారం. (II vaaram modalaina vara.ii vaaram sarikotta varam.ii vaaram samaadhaanam kalistondi.shubha shanivaaram.)

This week is the beginning of good luck. This week will be filled with peace. Happy Saturday.

జీవితం ముందు వెళ్ళాలి. తనిఖీ గా జీవించండి. అదే ముఖ్యం. సహజం అని అని ప్రయత్నించండి. స్థిరంగా నిలబడి ఉండండి. (Jeewitham mundhu vellaali. Tanikhee gaa jeevinchandi. Adee mukhyam. Sahajam aniani prayathninchaandi. Sthiranga nilabadi undandi.)

Move forward in life. Live life to the fullest. It’s essential. Try to make it a habit, be firm.

శుభ శనివారం రోజు పూర్తి శాంతి, ప్రేమ మరియు కృష్ణ భక్తి కలిస్తోంది. ఈ త్యాగి జీవితానంత జీవితం ఆనందం కలిస్తోంది. శుభ శనివారం. (Shubha shanivaaram roju poorthi shaanthi, prema mariyu krishna bhakti kalistondu. Ee thyagi jeewithaanantha jeewitham aanandam kalistondu. Shubha Shanivaaram.)

Happy Saturday, filled with peace, love, and devotion to Krishna. Life is a journey of sacrifice and joy. Happy Saturday.

నేడు ఒక కష్టాన్ని తెరుగుతుంది మరియు అదే అనుభవం అదే కొనసాగే నుంచి ఉంటుంది. ఆదివారం అనుభవం చేసుకోండి. (Needu oka kashtanni theruguthundi mariyu ade anubhavam ade konasagae nu ch undi. Adhivaaram anubhavam cesukondi.)

Today you feel an ache and the same experience leads to the