GOOD MORNING FREE MARATHI SHAYARE NEW

सकाळी सवय करुन पाहुया, जीवनाच्या सुंदर सोंगात घेऊया.

Start your morning by enjoying the beautiful song of life.

सखळ सकाळ हरवल्यापेक्षा, मला सर्वसाधारण कमी समजु आहे की तूच माझा बाप.

I value you more than losing my mornings, you are my father.

सुंदर सकाळ रंगुळीच्या तुमच्या व्यावसायात सुरू व्हा आणि सगळ्यांना चांगला सकाळ द्या!

Start your beautiful day in your colorful business and give everyone a good morning.

सचिन, सुंदर सकाळ! तुम्ही आज सुंदर परवड्यांची कमाई आणि म्हणजे सुखद जीवन जगात सुरू करा!

Sachin, beautiful morning! Today, you start earning beautiful pearls and that means start a happy life in the world!

आज सुंदर दिवसचा सुरुवात करण्यासाठी तुम्ही आज छोटीसी कामे सुधारु शकता, तुमची विजय खालीतच आहे!

To start a beautiful day today, you can make small improvements today, your victory is just a step away!

चांदण्या स्वच्छ आणि शांत सकाळ, तुमच्या दिवशी प्रकाश सामावा द्या!

A clear and peaceful morning. Let light shine on your day!

तुम्ही ज्या स्थानांत आहात, आणि आज तो स्थान आमच्या जिंकण्याच्या संध्याकडे जाते.

Wherever you are, today that place goes to our winning evening.

सुंदर प्रभात! जे आज माझ्या संदेशाची आवश्यकता आहेत, ते तुमच्या जीवनाच्या प्रत्येक भागात होणारे असतील.

Beautiful morning! Whatever I need to convey today will be present in every aspect of your life.

जीवनाच्या अगदी कमानावर येऊ दे या सुंदर सकाळाचे प्रकाश!

Let the light of this beautiful morning come over the horizon of life!

हा सुंदर दिवस आपले जीवनासाठी असणारा सर्व सुंदर दिवस आहे, आपल्या जीवनाच्या अगदी कमानीतील स्वागत आहे!

Every beautiful day is a beautiful day for your life; welcome to the horizon of your life.

सुंदर सकाळ! अशाच धन्य जीवन जगाची विकासाच्या दिशेने चालू रहो! GOOD MORNING WITH ONE ROSE

Beautiful morning! Keep moving forward in the direction of development of the blessed human world!

कधीही वाटेल की सुखाकडच्या बातम्यापासून अधिक महत्वाची बातमी म्हणजे “सखळ सकाळ” आणि हव्यासारखी सुखद ठसे जगात सुरू करा.

Whenever you feel that more important news than the news of happiness is “Good morning” and start a wonderful adventure in the world.

सुखाच्या प्रवाहात, सुंदर प्रभात!

In the flow of happiness, beautiful morning!

सखळ सकाळ सुखंच आणि शांततेचा जहाज आधी तुमच्या जीवनात येऊ दे!

Let the ship of happiness and peace arrive in your life before any other morning!

माझ्या चेहर्याविरुद्धच तुम्ही माझ्या मानासाला शक्ती दिल्यास त्याच्या पध्दतीत शतपाशी आयुष्यातलेच सर्व उपहास हजारी आहेत.

If you give me the power to face my face, then all the ridicule in my life is present in my beliefs.

ह्या सुंदर सकाळाने कधीही तुमच्या जीवनात आधार दिलायला आता सुरुवात करा.

With this beautiful morning, start providing a foundation for your life anytime.

साऱ्या सुखांची तुमच्या जीवनात सुरुवात येऊ दे आणि हरवल्यासारखं पूर्ण होणारे असावं.

Let the beginning of all the happiness come into your life and be fulfilled just like it is lost.

सुखाची सीमा जेव्हा शुभ यात्रेत जाते तेव्हा ह्या सुंदर सकाळाने नवेच पुन्हा सुरुवात करा.

When the boundary of happiness goes on a good journey, start again with this beautiful morning.

सखळ सकाळ जिंकण्याची पायरी सुरु आहे. आम्ही तुमच्याशिवाय नाही, आणि आम्हा तुमच्याशिवाय नाही. सुद्धा सार्थ जंतू पायरी सुरु करा.

The path to victory is now open! We are not without you and we are not without us. Let’s just start a meaningful journey.

सुख, शांतता आणि अभावेची अंत आता ह्या सुंदर सकाळात चालू. हि सकाळ तुमच्या जीवनात कायमच पुन्हा पुन्हा सुरु होऊ देते.

The end of happiness, peace, and emptiness is now in this beautiful morning. This morning keeps starting over and over again in your life.