GOOD MORNING FOR FRIENDS IN MALAYALAM

നന്ദിയോ ഞാൻ കാത്തു ഉണരും, പ്രഭാതം വന്നു എങ്ങുന്നു നോക്കണ്ട. (Greetings! I am waiting to wake up to a new day. Let’s see where the morning takes us.)

പുലരി പുലരി നിറഞ്ഞു സൗഭാഗ്യം എനിക്കും നിറഞ്ഞു. നീക്കാൻ വേണ്ടി നൂറു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും രാത്രി ലക്ഷ്മിയോടുള്ള ഹൃദയം വേണമെങ്കിൽ! (May your morning be filled with good luck and may you be blessed like I am. If you want to remove the evil eye, take a hundred teaspoons of salt and a heart full of love to Goddess Lakshmi!)

കാപ്പി കുടിച്ചാൽ സ്വാപിലും പരിപ്രാശികളും പേടിഞ്ഞിരിക്കില്ലേയോ? അത്രയും ജപിച്ചാൽ തുന്നരും കാണാൻ പിടിക്കോ! (Have you ever been bothered by sleepless nights and endless worries even after having a cup of coffee? Say some more mantras and you’ll see a change!)

ഇനിയെങ്കിൽ ഉണരാം, മനസ്സിനൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. (Let’s wake up and put our minds to the test!)

പുതിയ ദിവസം, പുതിയ കണക്ക്. സ്നേഹത്തിന്റെ നാട്ടു സാന്ദ്രമായ നിറവിലൂടെ നീ ഉണരിയട്ടെ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ! (New day, new count. Come and join us in basking in the warm colours of love!)

പ്രഭാത നല്ല മുന്നിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഉയരുന്നു. (The morning rises once and forever in the right direction.)

കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള നിറിയുതലാണ് പ്രഭാതകൾ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. (Good mornings are said to be good only if they are full of love.)

നിറഞ്ഞു മധുരം നല്ല നാളെയാകട്ടെ. (May tomorrow be as full of sweetness as it is.)

പ്രഭാതകൾ സ്നേഹത്തിന്റെ മാരിം. (Mornings are the blessings of love.)

കാണാം നിറഞ്ഞു പ്രഭാതം, മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഒന്നിക്കട്ടെ. (Let’s see a new morning, if we have thought it through.)

പ്രഭാതത്തിനെതിരെയും നിമിഷങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പെരിയ വരവാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. (We see the big wave of love in moments, even in the face of morning.) GOOD MORNING FOR FACEBOOK QUOTES

വേണമാത്ത കാര്യങ്ങൾ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ മണിക്കൂ. (Let’s forget the unwanted things and have a good morning.)

നല്ല പ്രഭാതം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവരും! (Good morning to me, to you and to everyone!)

ചിരിക്കാം, പ്രണയമെന്നിലെ തപ്പിലും പ്രഭാതം എനിക്കും നിങ്ങളും ഫലിക്കട്ടെ. (Smile, even in the face of mistakes and let there be a good morning for you and me.)

നിറഞ്ഞു സന്തോഷം നിറഞ്ഞു സ്നേഹം നല്ല പ്രഭാതം ആവട്ടെ. (Let’s have a good morning filled with happiness and love.)

നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും തിരിച്ചുവിട്ടാൽ നല്ല പ്രഭാതം കണ്ടു കിട്ടും. (If you let go of everything, you will find a good morning.)

നടക്കാം സ്നേഹത്തിനുള്ള നാളുകളിൽ, നിറഞ്ഞു പ്രണയമുള്ള പ്രഭാതങ്ങൾ കാണാം. (Let’s walk in the days of love and see mornings filled with affection.)

നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് മാത്രം നല്ല പ്രഭാതം കണ്ടു കൊടുക്കും. (Only those with good character deserve to see good mornings.)

ബോധം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രഭാതം നല്ലതായിരിക്കട്ടെ. (A good morning is one that fills you with awareness.)

സ്നേഹം നേരുവിനായി ഉണരുന്ന പ്രഭാതം നല്ലതായിരിക്കട്ടെ. (A good morning is one that blooms with love in the air.)