GOOD MORNING BEST QUOTES GUJARATI

“સૂર્ય ઉગે છે પણ જીવન આજ તરસ્યો હોવાથી આપણે ખુબ રોવાયા છીએ. – રવિંદ્રનાથ ટેગોર”

“The sun rises, but we cry today because we are thirsty for life. – Rabindranath Tagore”

“જીવન પછી અચાનક કોઈ પણ વસ્તુ નહીં, સભ્યતા કે સમાજ માત્ર હોય છે. – વિવેકાનંદ”

“After life, there is suddenly nothing, only civilization or society. – Swami Vivekananda”

“કદી હકીકત જાણો કે આપણે કાયમ ચૂકો નથી, આપણે સરકાર નથી કે પરિવર્તન કરી શકીએ. – મહાત્મા ગાંધી”

“Never forget that we are not helpless, we are not the government, we can change things. – Mahatma Gandhi”

“તમે મોટા બ્રહ્માંડ છો. જગતના તમામ વસ્તુઓ તમારી નજરમાં હોય છે. સમસ્ત શક્તિ તમારી નજરમાં હોય છે. – વિવેકાનંદ”

“You are the great universe. All things in the world are in your sight. All power is in your sight. – Swami Vivekananda”

“હમેશા સફલતાની શ્રધ્ધા રાખો અને તેમને હાસિલ કરવા માટે પૂરી પાડો. – સાધુ વાસ્વાણંક”

“Always have faith in success and strive to achieve it. – Swami Vivekananda”

“જો પતન કરી શકો છો તો ધોરણ પર ઉઠી આવો. પરંતુ જો તમે ફરી થી ધોરણ પર ઉઠી આવવા માટે તમારા હિરો જોયાંગા. – અપ્પુ કેચન”

“If you can fall, get up on your knees. But if you look back to get up, you will lose your hero. – Apoorva Kechan”

“જીવન એક બહુ સારી વસ્તુ છે. તે શું ખરેખર થઈ શકે છે, જેને તમે ચાહો. – વિવેકાનંદ”

“Life is a great thing. It can be whatever you want. – Swami Vivekananda”

“રાતભર સ્વપ્નમાં શબ્દો.

સવાર સુખ એવો આશિર્વાદ પીછો.

એક ખાસ સવારે થાય આપણે મોટા. – ચાર્લ્સ બુકોવ્સ્કી”

“Words in dreams at night.

Morning joy such a blessing.

We can be great on a special morning. – Charles Bukowski”

“જો તમારા જીવનમાં કામ કરો તો કાળજનું સમાચાર પૂરી પાડી દેશે. – મહાત્મા ગાંધી”

“If you work in your life, worry will disappear. – Mahatma Gandhi”

“લોકોને વિશ્વાસને વધારવામાં મદદ કરો. જો તમે હારો નહીં માનો છો, તો તમે જાયકે પરિણામને હાંગી દેશો. – નોર્મન વીન્સ” SPECIAL GOOD MORNING TEXT FOR HER

“Help people increase their faith. If you don’t give up, you will find a way. – Norman Vincent”

“હમેશા આરામભાવનાથી પ્રારંભ કરો અને તેને સંપૂર્ણ કરો. – માઈકલ જોર્ડન”

“Always start with peace of mind and finish it completely. – Michael Jordan”

“જીવન જીવો, જીતા હસતાં જીત. – આનંદીલાલ પોડદાર”

“Live life, win while laughing. – Anandilal Podar”

“કોઈપણ લક્ષ્ય પૂર્ણ કરવા માટે પહેલા તેની વ્યાખ્યા કરો, પછી કામ પ્રારંભ કરો. – લહરી માહેતા”

“Before completing any goal, explain its interpretation, then start work. – Lari Maheta”

“જીવનમાં કરતું શિખવા અને શિખવાનો સમય અજાબ જ છે. – લહરી માહેતા”

“Teaching and learning in life is amazing time. – Lari Maheta”

“આનંદપુર્વક કામ કરો અને તમારી જીત નો આનંદ લો. તે તમારા જીવનનો એક ભાગ છે. – ઉનન્દી જની”

“Work joyfully and enjoy your victory. It is a part of your life. – Unnandi Jani”

“જિત્ય માટે નિષ્ઠા લાવો અને સ્વયંને માનો જીતાયેલા વ્યક્તિકો. – જૉન્સન સિરિજ્”

“Trust to win and be self-confident successful person. – Johnson Siri”

“જો તમે તમારી અનેક જથ્થા ખસત દિધી હોય તો માનવતા સાથે તમારો સ્વાગત છે. – માહાત્મા ગાંધી”

“If you have caused much harm, humanity welcomes you. – Mahatma Gandhi”

“જે આપણે તરાણ પામી શકીએ, તે પછી આપણા હાથને આરામ આપો. – કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુન”

“After we get the boat, let’s rest our hands. – Arjuna at Kurukshetra”

“જીવન ફૂલો નથી જોઈ શકે છે, પરંતુ તે તરાણો નથી રહે છે. – સોફોકલીસ”

“Life cannot be seen as flowers, but it cannot be stopped. – Sophocles”

“ભાગ્યનો ટિકાણો જેમને પસંદ હોય તે સંતોષ કરે છે. – કાલિદાસ”

“A lucky spot satisfies whoever likes it. – Kalidas”