GOOD MORNING BEAUTIFUL MALAYALAM

സകലം ശുഭമായിരിക്കട്ടെ, പ്രഭാതം ഒരു പൊറുക്കിയ വെള്ളം മനസ്സിലാക്കി നിറഞ്ഞു പേരെഴുതിയ സന്ദേശം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സുഖമോ ദു:ഖമോ ആകട്ടെ, പ്രഭാതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹാരിക്കാം.

May everything be good, let the morning remind us of a clean slate and a message written to remember the names. Whether joy or sorrow, let us solve problems with morning mindfulness.

ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തും ഏതെങ്കിലും കഴിവിനും കുറവായിരിക്കുകയില്ല. പ്രഭാതത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക.

There is no shortage of any place or skill. Expect morning.

അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും, പ്രകൃതിയുടെ സത്യങ്ങളും നല്ല ശാപങ്ങളും തന്നെ തുടരാൻ പോകുന്നതിനും ന്യായമായ ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും പ്രഭാതം കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാകുക.

From the atmosphere, the truths of nature and the goodness of the curses alone, all attention should be focused on morning blessings for us to live a fair life.

നിറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും ഉത്സാഹവും പ്രവർത്തിക്കുക.

In the morning, stand firm and act with strength and enthusiasm.

ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പ്രണയസ്പന്ദനം നല്ല പ്രഭാതം തുറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക.

Visit the morning that opens your heart with the sound of love.

ഒരു പുതിയ ദിവസം പ്രാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലതുകൊണ്ട് തുറന്ന മനസ്സിലൂടെ പ്രാരംഭിക്കുക.

Start with anything good when a new day begins with a clear mind.

സൃഷ്‌ടിയുടെ പ്രിയ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിനും കഴിവില്ല.

The things that make creation happy can’t be explained, they can be felt in the morning.

ഒളിപ്പിക്കാനും മകളിൽ പിറക്കാനുമോ നീ അനുഭവിക്കുന്നത് അനന്തരം പ്രഭാതത്തിന്റെ സന്ദർശനം വരെയാണ്.

From the visit of endless morning, you experience joy or follow your daughter.

തുള്ളൽ കൊണ്ട് ഒരു സ്മൃതി വിശദാംശങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ ഉയരാൻ പ്രഭാതം ഉണ്ട്.

Morning has the power to rise up with memories with details and determination.

നിറഞ്ഞ ആശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വരുന്ന പ്രഭാതം നിങ്ങളുടെ സമ്മതിയോ ആശാനുസരണമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.

The morning, which filled with ideas and answers, will inspire you to agree, follow your desire or complete your work.

എല്ലാ നല്ലതും സമ്മതിചെയ്യുന്ന പ്രഭാതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഭിമുഖം ആവിൻ. GOOD MORNING MESSAGE FOR FRIEND ENGLISH

Turn on the morning that agrees with everything.

നല്ല പ്രഭാതം തുറന്ന പോലെ നല്ല ഉൾവാഴ്ചയും ഉണ്ടാകുക.

With the dawn of a good morning, have a good life as well.

പ്രഭാതകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ നീരാസക്തികളും അവയുടെ ഉത്സാഹവും ശക്തിയും കൂടി ഉള്ളതിന്റെ തുറന്നുപോയി പുതിയ ആരംഭങ്ങൾ നടത്തുക.

In the morning, start new beginnings with your enthusiasm, passion, and strength that are present in your desires.

മനസ്സ് പളപളാനിടത്തോളം എല്ലാ നല്ലതും നിറഞ്ഞ പ്രഭാതം നിങ്ങളെ പുതിയ യാത്രയിലേക്ക് ക്ഷീണിക്കും.

The morning filled with everything is a journey where you will lose your worries and start anew, until your mind is calm and peaceful.

പ്രഭാതം ആരും മുഴുവൻ ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ അവസാനം അത് സംഭവപ്പെടുത്തുകയാണ്.

No one laughs all morning, but it happens at least once.

നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ലോകം മാറുന്നു, എപ്പോഴും പ്രാരംഭിക്കുന്ന പ്രഭാതം പോലെ.

The world you see changes, like the morning that always begins.

നിൽക്കുക, ചെയ്യുക, നിൽക്കുക, ചെയ്യുക – പ്രഭാതം അങ്ങേക്കു നയംപിടിച്ചു നില്ക്കും.

Stand still, act, stand still, act- the morning will lead you.

നിജസ്വരൂപം സമ്മതിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളും ഒന്നിക്കാൻ പോവാൻ പിടിച്ചുപോകുക.

Join the morning that agrees with your true self.

പിന്തുടരുക, പിന്തുടരുക, പിന്തുടരുക – പ്രഭാതം ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായ പാലിക്കുന്നു.

Continue, continue, continue- morning tradition guides us.

വൈവാഹിക ജീവിതം പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്ന പ്രഭാതം നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനും പ്രതിഷ്ഠ നേരിടുകയാണ്.

Dedicate morning that makes married life complete, and preserve your commitment.