GOOD BLESSING QUOTES GUJARATI GOOD MORNING

જીવન આનંદમય બનાવો, સફળતાઓ મળતી રહેશે. (Jeevan aanandmay banaavo, safaltaao malaatee rahe she)

Make life joyful, success will keep coming.

સ્નેહ એક મહાન વરદાન છે. (Snêh êk mahân varadân che)

Love is a great blessing.

દરરોજ નવો દિવસ જલાવો ત્યાર સાથે ચાલો, ભવિષ્યની યાદોનું ઈજાદ કરો. (Dararoj navo divas jalaavo tyar saathê chaalo, bhavishyanee yaadônu êjaad karo)

Live every new day with enthusiasm and create memories for the future.

જિંદગી જીવવાનું એક છોડી વસ્તુ ન છે, સર્વ પ્રકારના સભ્યોની મિઠાસ અને સ્નેહ એવાં વસ્તુઓ છે જે પુરી જિંદગીના આનંદ છે. (Jeevavnû êk chhôdee vastu n che, sarv prakaarna sabyonî mithaas ane snêh êvaan vastuô che je puree jeevagne aanand che.)

Life is not just about living, it’s about the sweetness and love that all kinds of people bring, which are the true essence of life’s joy.

સફળ બનવાનું બધું મહત્ત્વ શાંતિને આપવાનું છે. (Safal banvânû badhûn mahattv shântinê âapvânû che)

The most important thing to achieve success is to provide peace.

તમારા સંપર્ક તમારા સ્નેહી સાથે જાળી રાખવાનો સૌથો સરળ તરીકો છે. (Tamaara sampark tamaara snêhee saathê jaalee raakhvânô sauthô saral tariko che)

The easiest way to keep in touch with your loved ones is to keep in touch with them.

તમે જેવા વિચારો મામાં લાવો છો તેવા પરિસ્થિતિઓ સફળ થાઓ છો. (Tamaeþêva vichaaro maamaan laavo chho têvaa paristhitio safal thaao cho)

You are successful in situations where you bring the kind of thoughts you have.

સાથે જૂની જ જાળી કાળી નહીં રહી, સ્નેહ કદી સઈયાં છુટતો નથી. (Saathê june j jaalee kaaI nahi rahee, snêh kadî saeeyaan chhutatô nathi.)

Old bonds are not always strong; love never fades away.

ખુશિઓ નો સાથ સૌથી નજીક છે. (Khushiono saath sauthi najik che)

Happiness is closest to friends.

જાણો કે જેમનું દિલ સફેદ છે, તેને સચોટ વગર સમજી નથી શકાતો. (Jaanô kê jêmunu dil safêd chhê, tenê sachot vagar samaji nathi shakato)

Know that the one with a pure heart cannot be understood without sincerity.

વિશ્વાસ લાવી દે તોને આનંદ મળે છે. (Vishvaas laavee dê tônaa aanand malê chhe) GOOD MORNING BEAUTIFUL IN RUSSIAN

If you bring trust, you will get happiness.

પ્રતિભા તમારી પાસે હોતી નથી એવા વિચારોને વધુ હું સમજાવા છું જે તમારી શુંકાળી સાથે પછાડશે. (Pratibhà tamaaree paasê hotee nathi êva vichaaronê vadhu hu samajaava chhu je tamaaree shunkaalee saathê pachaadshe.)

I explain more of those thoughts that talent cannot solve that which bothers you.

જલ હસે, ધરો હસે, સાથે જ રહે હસે. (Jal hasê, dharo hasê, saathê j rahe hasê)

Water laughs, earth laughs, and happiness remains with them always.

દૂર કરો દુષ્ટ ચિંતાવળાનો નામ. (Door karo dushT chintavalananô naam)

Remove the name of evil thoughts.

જ્યારે જીવન ખુશિઓથી ભરપૂર હોય એવા સમય છે. (Jyaare jeevan khushion thê bharapoor hoy evaa samay chhe)

There are times when life is full of joy.

સ્નેહ એક અનમોલ ખઝ્ાનો છે. (Snêh ek anamol khzaano che)

Love is a priceless treasure.

સિંહની દરિ સૌથી જ ઊંચી હોતી જ છે જ્યારે પરિણામ જ સૌથી પછાડી હોય છે. (Sinhaneê dari sauthi j uanchee hotee j che jyaare parinaam j sauthi pachaadee hoy chhe.)

The lion’s den is the tallest when the result is the farthest.

સફળતા એવી જ જેવી તમે સ્વતંત્રથી ગમ્યો હોય છો તેવી ન છે. (Safalataa êvee j jêvee tamae svatantrthê gamyô hoy chho têvee n che.)

Success isn’t always what you achieve on your own.

પ્રકૃતિ તમને સદાય શ્રેષ્ઠો બનાવી શકે છે, પરંતુ તમે આજના જ પ્રકૃતિનો શ્રેષ્ઠ બનો. (Prakrti tamaen sadhaay shreshtth bannee sakê chhe parantu tamae aajnaa j prakrtino shreshtth bano.)

Nature can always make you the best, but you should be the best in the present.

પ્રિય અને સમાજ એકસાથે જ જુદાં નથી. (Priya ane samaaj eksathê juDaa nathi)

Beloved and society are not separate.